30 Cdo 4894/2007
Datum rozhodnutí: 01.07.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.

NEJVYŠŠÍ SOUD

ČESKÉ REPUBLIKY

30 Cdo 4894/2007-189


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce
Ing. L. Z.,
zastoupeného Mgr. Michalem Burešem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská č. 14, proti žalované
J. Š.
, zastoupené JUDr. Alicí Zachariášovou, advokátkou se sídlem v Karlových Varech, Krymská č. 5, o zaplacení částky 204.171,- Kč s příslušenstvím,

vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 11 C 236/2004, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. srpna 2007, č.j. 15 Co 336/2007-161, takto:Záhlaví rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 3. prosince 2009, č.j. 30 Cdo 4894/2007-182,
se opravuje
tak, že v něm uvedený údaj, že žalobce je zastoupen JUDr. Vladimírem Palmem, advokátem se sídlem v Otovicích u Karlových Varů, K Panelárně č. 191 , se nahrazuje údajem, že žalobce je zastoupen Mgr. Michalem Burešem, advokátem se sídlem v Karlových Varech, Bělehradská č. 14 .

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v označené věci rozsudkem ze dne 3. prosince 2009, č.j. 30 Cdo 4894/2007-182, v jehož záhlaví v souladu s údaji ve spisu uvedl, že žalobce se zastoupen JUDr. Vladimírem Palmem, advokátem se sídlem v Olovicích u Karlových Varů, K Panelárně č. 191. Poté však soud prvního stupně dovolací soud upozornil na skutečnost, že jmenovaný advokát zemřel (dne 1. května 2008). Z vyžádané zprávy České advokátní komory ze dne 5. května 2010, resp. z připojeného rozhodnutí předsedy České advokátní komory ze dne 2. června 2008, č.j. 02-4613/08/Dr.Adl/Lac, Nejvyšší soud ČR zjistil, že nástupcem tohoto zemřelého advokáta byl podle ustanovení § 27 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii určen Mgr. Michal Bureš, advokát v Karlových Varech, Bělehradská č. 14.

S ohledem na popsané skutečnosti byl proto podle ustanovení § 164 občanského soudního řádu údaj o zástupci žalobce tímto usnesením opraven.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 1. července 2010

JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.

předseda senátu