30 Cdo 4883/2009
Datum rozhodnutí: 11.01.2011
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 4883/2009


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce F. F. , zastoupeného JUDr. Šárkou Bendovou, advokátkou se sídlem v Karviné-Fryštátě, K. Sliwky 1285, proti žalovanému R. M. , zastoupenému Mgr. Karlem Kvasnicou, advokátem se sídlem v Bohumíně, Na Úvoze 392, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 209/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. dubna 2009, č. j. 1 Co 200/2008-82, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 2010, č.j. 30 Cdo 4883/2009-130, se v záhlaví opravuje tak, že slova po označení senátu zní: v právní věci žalobce F. F... .

O d ů v o d n ě n í :
Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 29. dubna 2010, č.j. 30 Cdo 4883/2009-130, bylo dovolání žalobce odmítnuto. V záhlaví usnesení však bylo příjmení žalobce uvedeno v nesprávném tvaru.
Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Protože jde o chybu v psaní, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. ledna 2011

JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu