30 Cdo 4873/2009
Datum rozhodnutí: 15.12.2009
Dotčené předpisy:
30 Cdo 4873/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy

JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci péče

o nezletilou L. S., zastoupenou opatrovníkem Městskou částí P., dceru H. P. a J. S., obou bytem v P., s adresou pro doručování: P., P. Š. 5, o zbavení rodičovské zodpovědnosti, vedené u Obvodního soudu

pro Prahu 5 pod sp. zn. 5 P 299/2003, o dovolání obou rodičů proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. června 2009, č.j. 11 Co 181/2009-195, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):

Proti v záhlaví citovanému rozsudku, kterým odvolací soud potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 5 (dále již soud prvního stupně ) ze dne 29. ledna 2009, č.j. 5 P 299/2003-170, jímž soud prvního stupně zbavil oba rodiče rodičovské zodpovědnosti k nezletilé L. a dále rozhodl o nákladech řízení, podali oba rodiče (dále již dovolatelé ) nezletilé L., aniž by byli zastoupeni advokátem, dovolání.

Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po zjištění,

že dovolání proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu bylo podáno včas osobami k tomu oprávněnými účastníky řízení (§ 240 odst. 1 o.s.ř.), shledal, že nejsou splněny podmínky pro jeho věcné projednání.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2

písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř. jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

Dovolatelé, kteří nebyli při podání dovolání zastoupeni advokátem, byli proto usnesením soudu prvního stupně ze dne 2. října 2009, č.j. 5 P 299/2003-203, vyzváni, aby si pro dovolací řízení zvolili ve stanovené lhůtě advokáta a jeho prostřednictvím podali řádné dovolání. Současně byli poučeni, že když tak neučiní, bude dovolací řízení zastaveno. I přes doručení této výzvy zůstali dovolatelé procesně nečinní a soudem prvního stupně vytknutý nedostatek advokátního zastoupení neodstranili.

Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelé nesplnili zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).

Dovolatelé z procesního hlediska zavinili, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 1 písm. c), § 224

odst. 1 a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když podmínky pro aplikaci ustanovení § 146 odst. 2 o.s.ř. zde osvědčeny nebyly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. prosince 2009

JUDr. Karel P o d o l k a , v.r.

předseda senátu