30 Cdo 4871/2009
Datum rozhodnutí: 12.01.2010
Dotčené předpisy:

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci nezletilého M. S., zastoupeného opatrovníkem, syna M. S., a Ing. J. S., o změnu úpravy styku s otcem, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 0 P 506/99, o dovolání otce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 26. března 2009, č. j. 17 Co 65/2009-786, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Dovolatel podal dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze v záhlaví označenému, jímž byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 22. 10. 2008, č. j. 0 P 506/99-769, kterým byl zamítnut otcův návrh na změnu úpravy styku s nezletilým a rozhodnuto o náhradě nákladů řízení, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Protože nebyl zastoupen advokátem ani netvrdil, že by měl právnické vzdělání, byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 28. 8. 2009, č. j. 0 P 506/99-796, m. j. vyzván k tomu, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal ve lhůtě dvou týdnů od doručení řádné dovolání, s poučením, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.


Protože dovolatel ani poté, kdy předsedkyní senátu obvodního soudu bylo vyhověno jeho žádosti o prodloužení lhůty tak, že byla prodloužena do 20. 10. 2009, uvedený nedostatek podmínky dovolacího řízení dosud neodstranil, Nejvyšší soud České republiky dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno a ostatním účastníkům podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly, proto bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení (§ 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.).


Proti tomu usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně 12. ledna 2010


JUDr. Karel P o d o l k a , v. r.


předseda senátu