30 Cdo 4867/2009
Datum rozhodnutí: 16.12.2009
Dotčené předpisy:

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce S. M., proti žalované Z. P., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 33/2009, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 6. srpna 2009, č.j. 1 Co 133/2009-171, takto:


Dovolání se odmítá.


Stručné odůvodnění


(§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 6. srpna 2009, č.j. 1 Co 133/2009-171, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. dubna 2009, č.j. 23 C 33/2009-158, kterým nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků (§ 138 odst. 1 o.s.ř.).


Proti uvedenému rozhodnutí podal žalobce dne 13. listopadu 2009 dovolání. Žádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení.


Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,


ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a konstatoval, že podle ustanovení § 236 odst. 1 o.s.ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští. Jednotlivé případy přípustnosti dovolání jsou vymezeny v ustanoveních § 237 až § 239 o.s.ř.


V souzené věci dovolání směřuje proti usnesení odvolacího soudu, kterým bylo potvrzeno usnesení soudu prvního stupně, jímž nebylo vyhověno žádosti o osvobození od soudních poplatků. Ustanovení § 237 až § 239 o.s.ř. však přípustnost dovolání proti takovémuto rozhodnutí neupravují.


Protože v této věci není dána přípustnost dovolání, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) s přihlédnutím k § 241b odst. 2 o.s.ř. dovolání jako nepřípustné odmítl (§ 243b odst. 5 o.s.ř. ve spojení s § 218 písm. c/ téhož zákona). Rozhodoval, aniž nařídil jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 16. prosince 2009


JUDr. Pavel Pavlík, v. r.


předseda senátu