30 Cdo 4849/2015
Datum rozhodnutí: 16.11.2015
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4849/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce R. E. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o odškodnění nemajetkové újmy, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 241/2014, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. dubna 2015, č.j. 69 Co 42/2015-57, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :
Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 22. dubna 2015, č.j. 69 Co 42/2015-57, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 21. listopadu 2014, č.j. 15 C 241/2014-35, a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce dovolání, které však podáním ze dne 13. října 2015 vzal zpět.
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, Nejvyšší soud dovolací řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. listopadu 2015

JUDr. Pavel P a v l í k
předseda senátu