30 Cdo 4849/2014
Datum rozhodnutí: 03.12.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4849/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci žalobce J. L., proti žalovaným 1) F. K., 2) L. Z., a 3) Mgr. M. S., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 32 C 22/2014, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 25. července 2014, č.j. 1 Co 176/2014-34, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 25. července 2014, č.j. 1 Co 176/2014-34, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. dubna 2014, č.j. 32 C 22/2014-29, kterým byla odmítnuta žaloba podle ustanovení § 43 odst. 2 o.s.ř., pro neprojednatelnost.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 28. srpna 2014 vlastnoručně sepsané dovolání.
Soud prvního stupně poté vyzval žalobce k doplnění dovolání a k odstranění nedostatku povinného zastoupení usnesením ze dne 23. září 2014, č.j. 32 C 22/2014-88, s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 1. října 2014, avšak výše uvedený nedostatek nebyl dovolatelem do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení §243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 3. prosince 2014
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu