30 Cdo 4833/2016
Datum rozhodnutí: 20.12.2016
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 4833/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce Ing. J. B., zastoupeného JUDr. Ing. Jiřím Němcem, advokátem se sídlem v Brně, Štefánikova 114/45, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 2 000 000 Kč a dále částky 8 697 804 Kč a částky 16 013 měsíčně od 1. 1. 2011 nadále, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 381/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2015, č. j. 15 Co 113/2015-332, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):Žalobce žádostí ze dne 17. 6. 2014 požádal Obvodní soud pro Prahu 2 o ustanovení zástupce pro doplnění odvolání. O žádosti bylo zamítavě rozhodnuto usnesení soudu prvního stupně ze dne 6. 2. 2015, a následně bylo toto rozhodnutí potvrzeno v záhlaví uvedeným usnesením městského soudu v Praze, proti kterému podal žalobce dovolání na č. l. 351.
Poněvadž nebyl při podání dovolání žalobce zastoupen ve smyslu § 241 o. s. ř. ani neprokázal, že má sám právnické vzdělání, byl usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 27. 4. 2016, č. j. 41 C 381/2013 383, a následně usnesením Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2016, č. j. 30 Cdo 4833/2016 387, vyzván, aby ve lhůtě 15 dnů odstranil nedostatek povinného zastoupení a zároveň byl poučen o tom, že v případě nesplnění výzvy, bude řízení soudem zastaveno.
Lhůta uběhla dne 6. 12. 2016, přičemž téhož dne bylo dovolacímu soudu doručeno podání žalobce zastoupeného v záhlaví uvedeným advokátem, jehož součástí byla žádost o přerušení řízení podle § 109 odst. 1 písm. b) o. s. ř., přičemž však nebylo dovolání doplněno tak, aby byly splněny pokyny obsažené v usnesení dovolacího soudu. K této žádosti dovolací soud nepřihlížel, neboť námitky v ní uvedené směřují ke změně skutkového stavu věci, přičemž dovolací soud je ve smyslu § 214a a dalších ustanovení o. s. ř. povolán pouze k přezkoumání otázek právních a v dovolání nelze uplatnit nové skutečnosti nebo důkazy (§ 241a odst. 6 o. s. ř.).
Jelikož dovolatel ve stanovené lhůtě nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve smyslu § 241 o. s. ř., a podání jeho zástupce nevyhovělo výzvě obsažené ve shora uvedeném usnesení z 15. 11. 2016 (viz § 241a odst. 5 o. s. ř.) dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 20. 12. 2016

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu