30 Cdo 4798/2008
Datum rozhodnutí: 11.12.2008
Dotčené předpisy: § 241 odst. 4 předpisu č. 99/1963Sb., § 241 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb., § 104 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 4798/2008

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Olgy Puškinové a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce P. Ch., zastoupeného advokátem, proti žalovanému S. P., o ochranu osobnosti, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 37 C 1/2005, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 23. října 2007, č. j. 1 Co 235/2007-119, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze rozsudkem dne 23. října 2007, č.j. 1 Co 235/2007-119, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. ledna 2007, č.j. 37 C 1/2005-97, kterým byla zamítnuta žaloba, aby žalovaný zaplatil žalobci částku 50.000,- Kč z titulu náhrady nemajetkové újmy v penězích podle § 13 odst. 2 občanského zákoníku (dále jen o.z. ), a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení. Rozsudek odvolacího soudu byl žalobci doručen dne 10. prosince 2007 (§ 50c odst. 4 o. s. ř.) a téhož dne nabyl právní moci. Proti uvedenému rozsudku žalobce podal dne 5. února 2008 vlastnoručně sepsané dovolání.

Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. května 2008, č.j. 37 C 1/2005-165, přiznal žalobci osvobození od soudních poplatků a jako zástupce z řad advokátů

pro dovolací řízení mu ustanovil advokáta. Poté soud prvního stupně usnesením ze dne 28. července 2008, č.j. 37 C 1/2005-166, které bylo zástupci dovolatele doručeno dne 31. července 2008, jej vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů dovolání zdůvodnil prostřednictvím svého právního zástupce. Současně byl poučen, že nebude-li této výzvě ve stanovené lhůtě vyhověno, dovolací soud řízení zastaví.

Podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, jestliže sám nemá právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj právnická osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., která má právnické vzdělání, přičemž notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy (odst. 1 a 2). Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo § 21a, v § 21b, anebo v § 26a odst. 3 o. s. ř., která má právnické vzdělání (odst. 4).

Citované ustanovení obsahuje úpravu tzv. povinného zastoupení dovolatele

v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tato část dovolacího řízení je chápána v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).

O tento případ jde v posuzované věci. Dovolateli, u něhož není prokázáno, že by měl právnické vzdělání, byl sice pro dovolací řízení soudem ustanoven zástupce

z řad advokátů, který však přes výzvu soudu zůstal nečinný a původní dovolání ani nedoplnil vlastním podáním, resp. ani soudu případně nesdělil, že se s dovoláním žalobce ztotožňuje. Nebyla tak splněna podmínka povinného zastoupení dovolatele. Protože tedy nebyla naplněna tato zvláštní podmínka dovolacího řízení, dovolacímu soudu nezbylo, než podle již uvedených ustanovení dovolací řízení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o. s. ř., když dovolatel sice procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak žalovanému v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. prosince 2008

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu