30 Cdo 4793/2016
Datum rozhodnutí: 12.04.2017
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 4793/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Simonem v právní věci žalobce mjr. R. P., zastoupeného Mgr. Karlem Volfem, advokátem se sídlem v Praze 5, Jindřicha Plachty 3163/28, proti žalované České republice Ministerstvu obrany, se sídlem v Praze 6, Tychonova 221/1, o zaplacení 300 000 Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 14 C 82/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 6. 2016, č. j. 20 Co 194/2016-124, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Městský soud v Praze jako soud odvolací napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 6 jako soudu prvního stupně ze dne 8. 3. 2016, č. j. 14 C 82/2012-101, kterým byla zamítnuta žaloba s návrhem na zaplacení částky 300 000 Kč (výrok I) a současně rozhodl, že je žalobce povinen zaplatit žalované na náhradu nákladů odvolacího řízení 600 Kč (výrok II).
Žalobce uvedený rozsudek odvolacího soudu napadl dovoláním ze dne 16. 9. 2016 (č. l. 129). Podáním ze dne 30. 3. 2017 však žalobce sdělil, že bere své dovolání v plném jeho rozsahu zpět a žádá, aby řízení o dovolání bylo zastaveno.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (viz čl. II bod 7 zákona č. 404/2012 Sb. a čl. II bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o. s. ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud přihlédl ke zpětvzetí dovolání a dovolací řízení zastavil podle ustanovení § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se neodůvodňuje (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.
V Brně dne 12. dubna 2017
JUDr. Pavel Simon
předseda senátu