30 Cdo 4789/2007
Datum rozhodnutí: 27.11.2007
Dotčené předpisy:
30 Cdo 4789/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně

JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Pavlíka v právní věci žalobkyně B. K., zastoupené advokátem, proti žalovanému M. N., zastoupenému advokátem, o zaplacení částky 470.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 7 pod sp. zn. 12 C 128/99, k dovolání žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2007, č. j. 11 Co 453/2006 - 175,

t a k t o :

Vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. dubna 2007,

č. j. 11 Co 453/2006 - 175, se odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání podaném v této věci.

O d ů v o d n ě n í :

Žalovaný podal včas dovolání proti rozsudku, uvedenému ve výroku tohoto usnesení, a navrhl odložení vykonatelnosti napadeného rozhodnutí.

Podle ust. § 243 o. s. ř. před rozhodnutím o dovolání může soud, který o něm má rozhodnout, odložit vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Vzhledem k tomu, že neprodleným výkonem napadeného rozhodnutí by mohla být žalovanému způsobena újma na jeho právech, dovolací soud rozhodl, že se jeho vykonatelnost odkládá do právní moci rozhodnutí o dovolání.

Odklad vykonatelnosti má za následek, že provedení výkonu rozhodnutí nařízeného podle napadeného rozsudku musí být odloženo (§ 266 odst. 2 o. s. ř.),

a nebyl-li dosud výkon rozhodnutí nařízen, musí být provedení výkonu rozhodnutí odloženo ihned po jeho nařízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. listopadu 2007

JUDr. Olga Puškinová, v.r.

předseda senátu