30 Cdo 4772/2008
Datum rozhodnutí: 21.04.2010
Dotčené předpisy: § 92 odst. 1 o. s. ř.
30 Cdo 4772/2008


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Miloše Holečka v právní věci žalobce Finančního úřadu v Ústí nad Labem, se sídlem v Ústí nad Labem, Velká Hradební 2800, proti žalované Cosmetic Karl Hadek, s.r.o. , se sídlem v Ústí nad Labem, Přemyslovců 24, zastoupené JUDr. Miloslavou Coufalovou, advokátkou se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 9, o neúčinnost právního úkonu, vedené u Okresního soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 9 C 33/98, o dovolání Cosmetics ATOK International, s.r.o. (dříve Cosmetic Karl Hadek International s.r.o.), se sídlem v Ústí nad Labem, Přemyslovců 653/24, zastoupené JUDr. Pavlem Marečkem, advokátem se sídlem v Ústí nad Labem, Vaníčkova 1070/29, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, ze dne 25. dubna 2008, č.j. 12 Co 544/2005-95, t a k t o :

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. dubna 2008, č.j. 12 Co 544/2005-95, jakož i usnesení Okresního soudu v Ústí nad Labem ze dne 26. května 2005, č.j. 9 C 33/98-87, se zrušují a věc se vrací Okresnímu soudu v Ústí nad Labem k dalšímu řízení. O d ů v o d n ě n í :


Okresní soud v Ústí nad Labem (dále již soud prvního stupně ), usnesením ze dne 26. května 2005, č.j. 9 C 33/98-87, určil, že návrh žalobce, aby soud připustil, aby do řízení vstoupil další účastník na straně žalovaného a sice firma Cosmetic Karl Hadek International, s.r.o., se zamítá . Podle soudu prvního stupně je zřejmé, že žalobce podal návrh na přistoupení zmíněné společnosti coby dalšího účastníka do řízení na straně žalované veden úmyslem obejít institut záměny účastníka, neboť ve svém návrhu na přistoupení dalšího účastníka polemizuje s usnesením soudu, kterým nebyla připuštěna záměna účastníků ačkoli proti tomuto usnesení nepodal odvolání přesto, že byl o možnosti podání opravného prostředku řádně poučen. Přitom je-li zřejmé, že původní účastník v době zahájení řízení nebyl věcně legitimován, lze sjednat nápravu jen pomocí jeho záměny.
K odvolání žalobce Krajský soud v Ústí nad Labem (dále již odvolací soud ), usnesením ze dne 25. dubna 2008, č.j. 12 Co 544/2005-95, usnesení soudu prvního stupně změnil tak, že připustil, aby do řízení jako další účastník na straně žalovaného přistoupila obchodní společnost Cosmetic Karl Hadek International, s.r.o.
Odvolací soud dospěl k závěru, že z žádných úkonů žalobce není zjevný úmysl obejít institut záměny účastníka dle § 92 odst. 2 o. s. ř., že sám takový návrh (po výzvě soudu) také činí, že všechny zákonné podmínky pro postup dle § 92 odst. 2 o. s. ř. splněny byly a že za současné situace se žalobce jiným způsobem domoci věcného projednání žaloby, než návrhem dle § 92 odst. 1 o. s. ř., nemůže . Odvolací soud sice přisvědčil soudu prvního stupně, že žaloba tak jak byla koncipována, směřovala pouze proti obchodní společnosti Cosmetic Karl Hadek s.r.o., avšak je také zjevné, že žalobce se dalšími procesními úkony domáhá, aby věc byla projednána i ve vztahu k obchodní společnosti Cosmetic Karl Hadek International, s.r.o., se kterým soud prvního stupně jako s účastníkem řízení také opakovaně jednal.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala Cosmetics ATOK International s.r.o. [(dříve Cosmetic Karl Hadek International s.r.o.) dále již dovolatelka ] dovolání. Jeho přípustnost odvozuje z ustanovení § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř. a dovolací důvod spatřuje v naplnění předpokladů ustanovení § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř., tj. že řízení je postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.
Namítá zejména, že nebyl podán řádný návrh na její přistoupení na stranu žalovanou do řízení, neboť nelze dovodit, který úkon žalobce považuje soud za relevantní procesní návrh dle § 92 odst. 1 o. s. ř. Dále uvádí, že v řízení nejsou dány podmínky pro vydání rozhodnutí o tom, že přistupuje na straně žalované do řízení, neboť je zjevné, že od počátku nebyl původní žalovaný ve věci pasivně legitimován. A konečně uvádí, že výrok napadeného usnesení odvolacího soudu nemůže obstát, když je v něm označena pouze názvem a nikoliv rovněž sídlem a identifikačním číslem a uvedené údaje nelze vyčíst ani z jiných částí rozhodnutí. Navrhla, aby dovolací soud usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem zrušil a věc mu vrátil k dalšímu řízení.
Nejvyšší soud České republiky (dále již Nejvyšší soud ) jako soud dovolací podle § 10a o.s.ř. při posuzování tohoto dovolání vycházel z ustanovení části první Čl. II bodu 12 zákona č. 7/2009 Sb., jímž byl změněn občanský soudní řád (zákon č. 99/1963 Sb.), podle něhož dovolání proti rozhodnutím odvolacího soudu vyhlášeným (vydaným) přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se projednají a rozhodnou podle dosavadních právních předpisů, tj. podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. června 2009.
V posuzované věci je dovolání proti shora označenému usnesení odvolacího soudu přípustné podle § 239 odst. 2 písm. b) o. s. ř. Nejvyšší soud přihlédl též k případným vadám uvedeným v § 229 odst. 1, § 229 odst. 2 písm. a) a b) a § 229 odst. 3, jakož i k jiným vadám řízení, které mohly mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, i když nebyly v dovolání uplatněny. Takovou jinou (níže rozvedenou) vadu Nejvyšší soud v této věci shledal.
S ohledem na změnu procesněprávního vztahu založeného podanou žalobou prostřednictvím (zrealizovaného) institutu přistoupení (dalšího) účastníka na straně žalované, ale též i s ohledem na zásadně významné hmotněprávní účinky zahájení řízení, které jsou spojovány s okamžikem, kdy soud obdržel od žalobce právně relevantní písemný (elektronický) či ústně do protokolu podaný podnět (návrh) na provedení takového opatření, bylo-li takovému návrhu soudem (poté) vyhověno, je nezbytné, aby z rozhodnutí bylo zřejmé, o kterém (konkrétním) návrhu žalobce na přistoupení dalšího účastníka do řízení soud vlastně rozhodl.
V posuzované věci soud prvního stupně v odůvodnění písemného vyhotovení svého usnesení, jímž uvedenému návrhu žalobce nevyhověl, se sice zmiňuje o dvou podáních žalobce na přistoupení dalšího účastníka do řízení na straně žalované, avšak s ohledem na jeho konstatování, že při jednání dne 14.12. 2004 zástupce žalobce uvedl, že...již netrvá na tom, aby soud připustil stup Cosmetic Karl Hadek International s.r.o. do třízení jako dalšího účastníka, ale žádá, aby soud připustil záměnu účastníků v tom smyslu, že z řízení vystoupí firma Cosmetic Karl Hadek s.r.o. a na její místo vstoupí firma Cosmetic Karl Hadek International, s.r.o. , jakož i navazující text v cit. odůvodnění rozhodnutí, nelze zjistit, o kterém podání bylo soudem vlastně rozhodováno. Stejný závěr ovšem doléhá i ve vztahu k dovoláním napadenému usnesení odvolacího soudu, v němž odvolací soud (jako jediný časový, resp. identifikační údaj) uvádí, že až v roce 2004 při jednání k výzvě soudu žalobce mění návrh na přistoupení dalšího účastníka na návrh na záměnu účastníků na straně žalované... ). Kromě toho odvolací soud přistoupivšího účastníka právnickou osobu (společnost s ručením omezeným) - nedostatečně identifikoval pouze jejím názvem, resp. obchodní firmou, nikoliv též i jejím sídlem (k tomu srov. § 92 odst. 1 ve vztahu k § 79 odst. 1 o.s.ř.).
Uvedená absence právně relevantních údajů, z nichž by bylo možno identifikovat předmět soudního rozhodování v rámci institutu přistoupení účastníka, jde tak na vrub řádného odůvodnění usnesení ve smyslu § 167 odst. 2 za užití § 157 odst. 2 a (pro odvolací řízení) § 211 o.s.ř., v důsledku čehož nezbývá, než konstatovat, že je dovoláním napadené usnesení odvolacího soudu pro nedostatek důvodů nepřezkoumatelné. Z pohledu dovolacího řízení tedy byla v uvedeném směru zjištěna jiná vada řízení ve smyslu § 242 odst. 3 o.s.ř.
Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o.s.ř.), napadené usnesení zrušil; protože důvody, pro které bylo zrušeno usnesení odvolacího soudu, platí i na usnesení soudu prvního stupně, zrušil dovolací soud i toto rozhodnutí a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení (§ 243b odst. 2 věta za středníkem, § 243b odst. 3 a § 243b odst. 6 o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 21. dubna 2010

JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu