30 Cdo 4768/2016
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4768/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce Ing. P. P., proti žalované České republice , o náhradu škody, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 14 Nc 255/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 15. 2. 2016, č. j. 44 Co 72/2016-17, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:
Krajský soud v Brně (dále jen odvolací soud ) výrokem I napadeného usnesení potvrdil usnesení Městského soudu v Brně (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 8. 12. 2015, č. j. 14 Nc 255/2015-11, jímž bylo odmítnuto nejasné podání žalobce došlé soudu dne 21. 9. 2015 (výrok I), a bylo rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (výrok II). Výrokem II napadeného usnesení odvolací soud rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.
Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem. Současně s podáním dovolání žalobce požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 31. 5. 2016, č. j. 14 Nc 255/2015-35, rozhodl tak, že se žalobci zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení neustanovuje. K odvolání žalobce odvolací soud usnesením ze dne 25. 7. 2016, č. j. 44 Co 354/2016 napadené usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Na to soud prvního stupně usnesením ze dne 22. 8. 2016, č. j. 14 Nc 255/2015-43, žalobce vyzval, aby ve lhůtě patnácti dní odstranil nedostatek povinného zastoupení. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 28. února 2017


JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu