30 Cdo 4679/2016
Datum rozhodnutí: 26.04.2017
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř.30 Cdo 4679/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Bohumila Dvořáka a JUDr. Pavla Simona v právní věci žalobkyně CREDITEX HOLDING, A. S. , identifikační číslo osoby 161 939 38, se sídlem v Praze 9, U Vysočanského pivovaru 701/3, zastoupené JUDr. Petrem Hromkem, Ph. D., advokátem se sídlem v Praze 2, Vinohradská 34/30, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o zadostiučinění za nemajetkovou újmu, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 26 C 170/2014, o dovolání žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. 5. 2016, č. j. 22 Co 336/2015-215, takto:
I. Dovolání se odmítá .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Odůvodnění:
Městský soud v Praze jako soud odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 24. 8. 2015, č. j. 26 C 170/2014-187, kterým Obvodní soud pro Prahu 2 pro opožděnost odmítl dovolání žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 23. 4. 2015, č. j. 22 Co 51/2015-150.
Usnesení odvolacího soudu napadla žalobkyně dovoláním. Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. část první, čl. II, bod 2. zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, neboť směřuje proti usnesení odvolacího soudu, proti němuž je přípustná žaloba pro zmatečnost [§ 238 odst. 1 písm. e) o. s. ř.]. Nejvyšší soud proto dovolání podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. 4. 2017


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu