30 Cdo 4660/2015
Datum rozhodnutí: 25.11.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 4660/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobkyně Ing. Z. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 10 C 128/2008, o dovolání žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 9. 2013, č. j. 12 Co 336/2013-208, takto:

I. Řízení o dovolání žalobkyně se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobkyně podala proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnila podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Soud prvního stupně usnesením ze dne 12. 8. 2015, č. j. 10 C 128/2008-329, vyzval dovolatelku, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání, přičemž stanovil dovolatelce lhůtu 14 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatelka na výzvu reagovala podáním ze dne 14. 9. 2015, v němž opětovně požádala o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Soud prvního stupně usnesením ze dne 25. 9. 2015, č. j. 10 C 128/2008-347, řízení o žádosti žalobkyně o ustanovení zástupce pro dovolací řízení zastavil, neboť o této otázce již bylo pravomocně rozhodnuto usnesením soudu prvního stupně ze dne 21. 1. 2015, č. j. 10 C 128/2008-298, ve spojení s usnesením odvolacího soudu ze dne 28. 4. 2015, č. j. 12 Co 115/2015-322.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobkyně podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatelka nesplnila podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. 11. 2015
JUDr. František Ištvánek
předseda senátu