30 Cdo 4588/2014
Datum rozhodnutí: 26.11.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 4588/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph. D. a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a Mgr. Víta Bičáka v exekuční věci oprávněné PPF B2 B. V., soukromá společnost s ručením omezeným, se sídlem Strawinskylaan 933, 1077XX, Amsterdam, Nizozemské království, zastoupené Mgr. Lucií Tonikovou, advokátkou se sídlem v Praze 1, Haštalská 27, proti povinnému P. K. , pro 28.218,10 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Sokolově pod sp. zn. 28 EXE 1036/2013, o dovolání povinného proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. září 2013, č. j. 10 Co 310/2013-34, takto:

Dovolání se odmítá .

O d ů v o d n ě n í :
Okresní soud v Sokolově usnesením ze dne 9. 1. 2013, č. j. 28 EXE 1036/2013-14, nařídil exekuci k vymožení povinnosti povinného zaplatit oprávněné částku 28.218,10 Kč s úrokem z prodlení ve výši 0,0212 % denně z částky 28.218,10 Kč od 15. 2. 2012 do zaplacení a se smluvní pokutou ve výši 0,0212 % denně z částky 17.020,90 Kč od 15. 2. 2012 do zaplacení, smluvní pokuty ve výši 17.020,90 Kč a náhradu nákladů nalézacího řízení ve výši 18.362,40 Kč podle vykonatelného rozhodčího nálezu rozhodce JUDr. Jiřího Nováka ze dne 18. 10. 2012, č. F/2012/03800 a dále k vymožení povinnosti povinného k úhradě nákladů exekuce a nákladů oprávněné. Provedením exekuce pověřil soudního exekutora JUDr. Dalimila Miku, LL. M., Exekutorský úřad Klatovy.
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím odmítl odvolání povinného dle ust. § 44 odst. 7 exekučního řádu ve znění do 31. 12. 2012. Odvolací soud uvedl, že při nařízení exekuce soud zkoumá pouze splnění skutečností rozhodných pro nařízení exekuce. Mezi ně však nepatří zkoumání majetkových poměrů povinného. Soud prvního stupně tedy postupoval správně.
Povinný napadl usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej část první, čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. .
Dovolání není přípustné, protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy dovolání, aniž se zabýval splněním podmínky povinného zastoupení dovolatele (§ 241b odst. 2 o. s. ř.), odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. listopadu 2014 JUDr. Miroslava J i r m a n o v á, Ph. D. předsedkyně senátu