30 Cdo 4587/2014
Datum rozhodnutí: 12.11.2014
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.



30 Cdo 4587/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci nesvéprávné A. D., k návrhu R. D., o ustanovení opatrovníka, vedené u Okresního soudu Plzeň-město pod sp. zn. 99 P 408/2013, o dovolání R. D. proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 30. dubna 2014, č.j. 13 Co 132/2014-143, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Okresní soud Plzeň město usnesením ze dne 21. ledna 2014, č.j. 99 P 408/2013-129, výrokem I. zamítl návrh R. D. ze dne 27. 8. 2013 na ustanovení opatrovníkem nesvéprávné A. D., výrokem II. ustanovil nesvéprávné opatrovníkem Úřad městského obvodu Plzeň 3, výrokem III. určil práva a povinnosti opatrovníka a výrokem IV. rozhodl o náhradě nákladů řízení.
Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 30. dubna 2014, č.j. 13 Co 132/2014-143, výrokem I. potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení soudu prvního stupně ve výrocích I. a III., výrokem II. změnil výrok II. tak, že nesvéprávné A. D. ustanovil opatrovníkem Město Plzeň a výrokem III. rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal R. D. dne 4. srpna 2014 dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 25. srpna 2014, č.j. 99 P 408/2013-158, vyzval dovolatele mimo jiné, aby si v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání s poučením o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě výzvě vyhověno, bude dovolací řízení zastaveno. Usnesení bylo dovolateli doručeno dne 15. září 2014, avšak výše uvedený nedostatek nebyl do současné doby odstraněn.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek. V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu