30 Cdo 4580/2014
Datum rozhodnutí: 12.11.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 4580/2014
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem ve věci péče o opatrovance J. V., za účasti Obce Krty, o ustanovení opatrovníka , vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 42 P 585/2013, o dovolání Obce Krty proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 10. dubna 2014, č.j. 24 Co 63/2014-184, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Okresní soud v Kladně usnesením ze dne 31. prosince 2013, č.j. 42 P 585/2013-148, výrokem I. ustanovil opatrovníkem J. V., omezeného ve svéprávnosti, Obec Krty. Výrokem II. upravil práva a povinnosti opatrovníka.
Krajský soud v Praze usnesením ze dne 10. dubna 2014, č.j. 24 Co 63/2014-184, výrokem I. usnesení soudu prvního stupně podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) potvrdil a výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Toto rozhodnutí odvolacího soudu napadla Obec Krty dne 9. června 2014 dovoláním, které vzala podáním ze dne 13. října 2014 zpět.
Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014 a s ohledem na uvedený procesní úkon dovolatelky, jímž vzala dovolání podané v této věci zpět, řízení zastavil.
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 12. listopadu 2014

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu