30 Cdo 4561/2007
0
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.




30 Cdo 4561/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobců a) Ing. M. Š., a b) D. F. , obou zastoupených Mgr.Ing. Jiřím Hrušem, advokátem se sídlem v Roztokách u Prahy, Masarykova 750, proti žalované V. Š. , zastoupené Mgr. Lenkou Lobovskou, advokátkou se sídlem v Plzni, Kopeckého sady 15, o zaplacení částky 72.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 41 C 280/2006, o dovolání žalované proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 16. července 2007, č.j. 12 Co 300/2007-99, takto:

Výrok II. rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 14. října 2009, č.j. 30 Cdo 4561/2007-112, se opravuje tak, že v něm uvedené slovo usnesení se nahrazuje slovem rozsudku .
O d ů v o d n ě n í:
Nejvyšší soud České republiky rozhodl rozsudkem ze dne 14. října 2009, č.j. 30 Cdo 4561/2007- 112, tak, že:
I. Dovolání žalované pokud směřuje proti výroku I. rozsudku odvolacího soudu se odmítá ; jinak se toto dovolání zamítá .
II. Žalovaná je povinna zaplatit žalobcům na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 15.471,19 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám Mgr.Ing. Jiřího Hruše, advokáta se sídlem v Roztokách u Prahy, Masarykova 750 .
Jak vyplývá z výroku II., bylo v něm nedopatřením uvedeno místo slova rozsudek slovo usnesení . Uvedená nesprávnost byla proto podle ustanovení § 164 občanského soudního řádu opravena.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 22. dubna 2010

JUDr. Pavel P a v l í k
předseda senátu