30 Cdo 455/2017
Datum rozhodnutí: 21.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 455/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce J. P., t. č. ve výkonu trestu odnětí svobody ve věznici v Pardubicích, Husova 194, proti žalovaným 1) J. P., a 2) J. P. , o zaplacení částky 2 950 000 Kč, vedené u Okresního soudu v Náchodě pod sp. zn. 14 C 33/2016, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 20. 10. 2016, č. j. 19 Co 265/2016 - 103, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

V záhlaví uvedeném usnesení odvolacího soudu bylo potvrzeno usnesení Okresního soudu v Náchodě ze dne 1. 9. 2016, č. j. 14 C 33/2016 - 94, kterým byla odmítnuto podání žalobce ze dne 18. 7. 2015, které bylo následně několikrát měněno, jelikož neobsahovalo zákonné náležitosti § 42 odst. 4 a § 79 odst. 1 o. s. ř.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce dne 28. 11. 2016 dovolání, které nesplňovalo požadavky § 241 o. s. ř. Usnesením Okresního soudu v Náchodě ze dne 4. 1. 2017, č. j. 14 C 33/2016-121, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, byla mu poskytnuta lhůta ke splnění a zároveň soud podal poučení o následcích nesplnění výzvy.
Žalobce na danou výzvu reagoval neurčitým podáním.
Jelikož dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.), dovolací soud řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. 2. 2017


JUDr. František Ištvánek
předseda senátu