30 Cdo 4530/2007
Datum rozhodnutí: 28.11.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 4530/2007


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Olgy Puškinová a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobce V. Z., proti žalované A. Z., o snížení výživného, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp.zn. 35 C 1/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně, ze dne 29. května 2007, č.j. 59 co 191/2007-18, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhrad nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně, usnesením v záhlaví označeným k odvolání žalobce potvrdil usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 7. března 2007, č.j. 35 C 1/2007-12, jímž bylo řízení zastaveno pro překážku zahájeného řízení


ve smyslu § 83 o.s.ř. a rozhodnuto, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.


V podání, jež je svým obsahem dovoláním (§ 41 odst. 2 o.s.ř.), vyjadřuje žalobce nesouhlas s rozhodnutím odvolacího soudu a m.j. namítá, že Okresní soud ve Zlíně


o jeho předchozím návrhu na snížení výživného dosud nerozhodl.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) po přezkoumání věci bez jednání (§ 243 odst. 1 věta první o.s.ř.) dospěl k závěru, že v posuzovaném případě brání meritornímu rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř. účastník může podat dovolání


do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy. Podle ustanovení § 241 odst. 2 a 3 o.s.ř. odstavec 1 neplatí a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání, nebo je-li dovolatelem obec, kterou zastupuje stát podle § 26a, jedná-li jménem státu za zastoupenou obec osoba uvedená v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 4 o.s.ř. dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou


v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Dovolání je mimořádný prostředek, kterým lze napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, pokud to zákon připouští (§ 236 odst. 1 o.s.ř.). Mimořádnost tohoto opravného prostředku odůvodňuje požadavek, aby dovolatel byl zastoupen advokátem nebo notářem, nemá-li sám právnické vzdělání, popř. nejedná-li za něj osoba, uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.


Z ustanovení § 241 odst. 2 o.s.ř. pak vyplývá, že pokud dovolatel nemá právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo jedná-li za něj osoba uvedená v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání. Citovaná ustanovení představují zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé.


V posuzovaném případě podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 21. srpna 2007, č.j. 35 C 1/2007-26, mj. vyzval, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, k provedení potřebných procesních úkonů mu určil lhůtu třiceti dnů a upozornil jej, že dovolací řízení bude zastaveno, jestliže výzva bude bezvýsledná. Přestože výzva mu byla doručena


do vlastních rukou dne 27. srpna 2007, dosud jí nevyhověl.


Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení


§ 241 odst. 1, 2 o.s.ř. nebyl přes výzvu soudu odstraněn, Nejvyšší soud České republiky řízení o dovolání žalobce - aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi - podle ustanovení § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř. zastavil.


Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věta prvá, § 224 odst. 1


a § 243b odst. 5 o.s.ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo, když žalované podle obsahu spisu náklady dovolacího řízení nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. listopadu 2007


JUDr. Karel Podolka, v.r.


předseda senátu