30 Cdo 4502/2009
Datum rozhodnutí: 12.11.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 4502/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci žalobkyně B. M., zastoupené advokátkou, proti žalovanému R. M., zastoupenému advokátem, o výživné rozvedené manželky, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 45 C 49/2007, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 20. května 2009, č. j. 19 Co 534/2008-383, takto:


Dovolání žalobkyně se odmítá.


Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 833,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Brně v záhlaví označenému, jímž bylo rozhodnuto o odvolání žalovaného proti rozsudku soudu prvního stupně způsobem ve výroku podrobně uvedeným a zároveň rozhodnuto o nákladech odvolacího řízení, není přípustné podle § 237 odst. 2 písm. b) o. s. ř., pokud jde o meritorní výrok. Na tomto závěru proto nemůže ničeho změnit ani zjevně nesprávné poučení odvolacího soudu o dovolání v označeném rozsudku.


Dovolání proti výroku rozsudku odvolacího soudu o nákladech řízení, které má povahu usnesení (§ 167 odst. 1 o. s. ř.) občanský soudní řád nepřipouští (srv. § 236 až § 239 o. s. ř., a dále např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. 1. 2002, sp. zn. 29 Odo 874/2001, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 4, ročník 2003).


Dovolání bylo proto jako nepřípustné podle § 243b odst. 5 a § 218 písm. c) o. s. ř. odmítnuto.


O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. a žalobkyni, jejíž dovolání bylo odmítnuto, byla uložena povinnost zaplatit žalovanému náklady, které mu vznikly v souvislosti s podáním vyjádření k dovolání prostřednictvím advokáta. Tyto náklady sestávají z odměny advokáta v částce 400,- Kč (§ 7 písm. b/, § 10 odst. 3, § 15 ve spojení s § 14 odst. 1 a § 18 odst. 1 vyhlášky č. 484/2000 Sb., v platném znění), z paušální částky náhrad hotových výdajů ve výši 300,- Kč (§ 2 odst. 1, § 13 odst. 1 a 3 vyhlášky č. 177/1996 Sb., v platném znění) a z částky 133,- Kč odpovídající dani z přidané hodnoty, kterou je advokát povinen z odměny za zastupování a náhrad odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (§ 137 odst. 3 o. s. ř.).


Celkovou částku 833,- Kč je žalobkyně povinna zaplatit v zákonné lhůtě (§ 160 odst. 1 o.s.ř.) k rukám advokáta, který žalovaného v dovolacím řízení zastupoval (§ 149 odst. 1 o.s.ř.).


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 12. listopadu 2009


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu