30 Cdo 4488/2016
Datum rozhodnutí: 28.02.2017
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4488/2016


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci posuzovaného M. Š. , zastoupeného opatrovníkem pro řízení Mgr. Jaromírem Závadou, advokátem se sídlem v Krnově, Hlavní náměstí 1a, za účasti stálého opatrovníka obce Lomnice, a za účasti Okresního státního zastupitelství Bruntál, o svéprávnost a opatrovnictví, vedené u Okresního soudu v Bruntále pod sp. zn. 0P 215/2012, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. dubna 2016, č. j. 13 Co 671/2015-238, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Okresní soud v Bruntále (dále již soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 29. září 2015, č. j. 0P 215/2012-210, omezil posuzovaného ve svéprávnosti v rozsahu tam vymezeném (výrok I.), jmenoval posuzovanému stálého opatrovníka obec Lomnici (výrok II.), zamítl návrh stálého opatrovníka na změnu opatrovníka (výrok III.), jakož i návrh posuzovaného na vrácení svéprávnosti, a rozhodl o náhradě nákladů řízení.
K odvolání posuzovaného Krajský soud v Ostravě (dále již odvolací soud ) rozsudkem ze dne 29. dubna 2016, č. j. 13 Co 671/2015-238, rozsudek soudu prvního stupně změnil v rozsahu omezení svéprávnosti, opatrovníkem posuzovaného jmenoval obec Lomnici, a dále rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Proti shora uvedenému rozsudku odvolacího soudu podal posuzovaný (dále též dovolatel ) podáním ze dne 13. července 2016 sám dovolání [přípis byl sice označen jako odvolání ale s ohledem na to, že: (i) podání směřuje proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 29. dubna 2016, č. j. 13 Co 671/2015-238, a že (ii) dovolatel své podání adresuje Nejvyššímu soudu České republiky (dále již Nejvyšší soud nebo dovolací soud ), je zřejmé, že přípisem měl dovolatel na mysli dovolání].
Soud prvního stupně dovolání posuzovaného doručil:
(i) opatrovníku pro řízení, tj. Mgr. Jaromíru Závadovi, advokátovi se sídlem v Krnově, Hlavní náměstí 35/1a, který byl jmenován opatrovníkem posuzovaného pro řízení o svéprávnosti usnesením soudu prvního stupně ze dne 8. září 2015, č. j. OP 215/2012-187 (dále již opatrovník pro řízení );
(ii) obecnému opatrovníkovi, tj. obci Lomnice, se sídlem v Lomnici, identifikační číslo osoby 002 96 198 (dále již obecný opatrovník ), a
(iii) Okresnímu státnímu zastupitelství v Bruntále, se sídlem v Bruntále, P. (dále již státní zastupitelství ).
Všechny subjekty, kterým soud prvního stupně dovolání posuzovaného doručil, se k dovolání vyjádřily. Opatrovník pro řízení, tj. advokát posuzovaného, uvedl, že v dané věci není dán dovolací důvod. Obecný opatrovník uvedl, že dovoláním napadené rozhodnutí odvolacího soudu považuje za správné, přitom vylíčil, jakým způsobem dohlíží na finance a na návštěvy posuzovaného u lékaře. Státní zastupitelství poukázalo na to, že posuzovaný není v dovolacím řízení zastoupen advokátem. Podle názoru státního zastupitelství nepostačí to, že posuzovaný byl zastoupen opatrovníkem pro řízení, jímž je advokát, neboť právní mocí rozsudku zaniklo zastoupení posuzovaného (při tom odkazuje na § 31 odst. 1 o. s. ř.). Dále státní zastupitelství uvedlo, že v dovolání nebyl vymezen dovolací důvod.
Nejvyšší soud dospěl k závěru, že dovolací řízení je třeba zastavit, neboť dovolání nesplňuje zvláštní podmínku dovolacího řízení.
Podle § 241 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem (odst. 1), přičemž dovolání musí být sepsáno advokátem, resp. osobou, která má právnické vzdělání (odst. 4).
Podle § 241b odst. 2 o. s. ř. platí, že není-li splněna podmínka uvedené v § 241 o. s. ř., postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2.
Podle § 104 odst. 2 platí, že jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, soud řízení zastaví.
Podle § 37 odst. 1 zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále již z. ř. s. ) platí, že soud jmenuje posuzovanému opatrovníka. To nebrání tomu, aby si posuzovaný zvolil zmocněnce, a to i bez souhlasu opatrovníka.
Podle § 31 o. s. ř. má ustanovený opatrovník stejné postavení jako zástupce na základě procesní plné moci.
Podle § 29 odst. 4, věta poslední, platí, že ustanovení opatrovník vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím řízení a v dovolacím řízení.
V předmětném řízení byl posuzovanému na základě usnesení soudu prvního stupně ze dne 8. září 2015, č. j. OP 215/2012-187 ustanoven opatrovník pro řízení o svéprávnosti. Opatrovníkem pro řízení o svéprávnosti je advokát. Takto ustanovený opatrovník pak vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a dovolacím řízení (srov. § 29, odst. 4, věta poslední, o. s. ř.). Dovolání sepsal posuzovaný sám. Soud prvního stupně doručil posuzovaným sepsané dovolání opatrovníku posuzovaného pro řízení. Opatrovník pro řízení dovolání nedoplnil a vyjádřil se, že není dán důvod pro dovolání.
Z výše uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o. s. ř., neboť ustanovený advokát ve stanovené lhůtě podle o. s. ř. nenahradil, ani nedoplnil původní dovolání posuzovaného, naopak uvedl, že není dán pro dovolání důvod. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2, 2. část věty před středníkem a § 104 odst. 2, věta třetí, o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení netřeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3, věta druhá, o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. února 2017


JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu