30 Cdo 4454/2008
Datum rozhodnutí: 30.07.2010
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.

30 Cdo 4454/2008U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Miloše Holečka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobce
K. M.
, proti žalovanému
Magistrátu města Zlín
, se sídlem Zlín, náměstí Míru 121, vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp.zn. 0 Nc 435/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 24. dubna 2007, č.j. 59 Co 125/2007-50, takto:

I. Dovolací řízení
se zastavuje
.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í

(§ 243c odst.2 o.s.ř.) :

Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 16. února 2007, č.j. 0Nc 435/2005-41, bylo rozhodnuto takto:

I. Soud zrušuje usnesení zdejšího soudu ze dne 25.5.2006, č.j. 0 Nc 435/2005-12, v jeho výroku II., kterým byl žalobci ustanoven k ochraně jeho zájmů zástupce Mgr. Aleš Dufek, advokát ve Zlíně, Bartošova 4341.

II. Žádost žalobce o ustanovení jiného zástupce se zamítá.

III.Podání žalobce ze dne 16.9.2005 se odmítá.

IV.Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.


Krajský soud v Brně, pobočka ve Zlíně usnesením ze dne 24. dubna 2007, č.j. 59 Co 125/2007-50, odvoláním napadené body II. a III. usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 24.5.2007 dovolání.

Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl.II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související předpisy, a připomíná, že podle § 241 o.s.ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (který však může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními předpisy), jestliže sám nemá právnické vzdělání; je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná za ni osoba uvedená v § 21 nebo § 21a anebo v § 21b o.s.ř., pokud má právnické vzdělání. Nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21 nebo 21a, v § 21b anebo v § 26a odst.3 o.s.ř., která má právnické vzdělání. V tomto případě se jedná o úpravu tzv.povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení, které je chápáno jako zvláštní podmínka dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, bez jejíhož odstranění však nelze vydat rozhodnutí ve věci samé. Nedostatek v zastoupení dovolatele musí být proto řešen postupem podle ustanovení § 241b odst.2 ve spojení s § 104 odst. 2 téhož zákona.

Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, tuto část dovolacího řízení je však třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, jímž se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil, že se s podáním učiněným dovolatelem ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II.díl, str. 1064 až 1065).

Dovolatel, který neprokázal, že by měl právnické vzdělání (což ani netvrdil) není v tomto řízení zastoupen a dovolání není sepsáno advokátem, jak požaduje § 241 odst.1 věta první a odst. 4 o.s.ř. Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 25.května 2007, č.j. 0 Nc 435/2005-54, doručeným 12. 6. 2007 byl žalobce vyzván k odstranění nedostatku této podmínky řízení a bylo mu dáno poučení, že nevyhoví-li výzvě soudu ve lhůtě 20 dnů od doručení, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.

Žalobci byl na jeho návrh usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 29.června 2007, č.j. 0 Nc 435/2005-59, změněným usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 27. září 2007, č.j. 59 Co 419/2007-68, ustanoven zástupcem pro dovolací řízení Mgr. Martin Chrástecký, advokát se sídlem ve Zlíně, U Sokolovny 121. Ustanovený zástupce podané dovolání nenahradil ani nedoplnil vlastním podáním ani soudu nesdělil, že se s podaným dovoláním ztotožňuje. Usnesením Okresního soudu ve Zlíně ze dne 21. května 2008, č.j. 0 Nc 435/2005-82, potvrzeným usnesením Krajského soudu v Brně, pobočky ve Zlíně ze dne 29. července 2008, č.j. 59 Co 267/2008-94, bylo zrušeno ustanovení zástupce pro dovolací řízení v osobě Mgr. Martina Chrásteckého, advokáta ve Zlíně, U Sokolovny 121, neboť mu žalobce neposkytl potřebnou součinnost.

Dovolatel podmínku povinného zastoupení v zákonné lhůtě nesplnil, a proto Nejvyšší soud jako soud dovolací musel dovolací řízení zastavit podle § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř.

Výrok o nákladech dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věty první o.s.ř. ve spojení s § 224 odst.1 o.s.ř. a § 151 odst.1 o.s.ř. Žalobce nemá vzhledem k výsledku řízení na náhradu nákladů řízení nárok a žalovanému žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. července 2010


JUDr. Pavel Pavlík, v.r.

předseda senátu