30 Cdo 4444/2014
Datum rozhodnutí: 03.12.2014
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 4444/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., a JUDr. Pavla Vrchy, v právní věci žalobce Ing. Akad. arch. J. Š., zastoupeného JUDr. Františkem Vyskočilem, Ph.D., advokátem se sídlem v Praze 1, Voršilská 10, proti žalovanému S tatutárnímu městu Olomouc, se sídlem v Olomouci, Horní náměstí 583, zastoupenému JUDr. Petrem Ritterem, advokátem se sídlem v Olomouci, Reigrova 12, o nařízení předběžného opatření , vedené u Krajského soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci pod sp. zn. 74 C 62/2014, o dovolání žalovaného proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. září 2014, č.j. 7 Co 6/2014-44, takto:

I. Dovolání žalovaného se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):

Krajský soud v Ostravě - pobočka v Olomouci usnesením ze dne 9. července 2014, č.j. 74 C 62/2014-12, ve znění usnesení ze dne 10. července 2014, č.j. 74 C 62/2014-16, výrokem I. nařídil podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř. předběžné opatření s tím, že žalovaný je povinen zdržet se výměny stávajících pouličních lamp veřejného osvětlení Horního náměstí v Olomouci za lampy značky Philips UrbanStar, a uložil žalobci, aby ve lhůtě 14-ti dnů podal vůči žalovanému žalobu na zákaz neoprávněného zásahu do práva, vyplývajícího ze smlouvy o díle ze dne 4. 9. 1996. Výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení.
K odvolání žalovaného Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 23. září 2014, č.j. 7 Co 6/2014-44, usnesení soudu prvního stupně včetně doplňujícího usnesení zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalovaný dne 10. října 2014 dovolání.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014, a nejdříve se zabýval otázkou přípustnosti tohoto dovolání.
Podle § 238 odst. 1 písm. f) o.s.ř. není dovolání podle § 237 o.s.ř. přípustné proti usnesením, kterými bylo rozhodnuto o předběžném opatření, pořádkovém opatření, znalečném nebo tlumočném.
Dovolání žalovaného tak není přípustné, protože směřuje do výroku usnesení odvolacího soudu, kterým bylo zrušeno usnesení soudu prvního stupně, jímž bylo nařízeno předběžné opatření podle ustanovení § 76 odst. 1 písm. e) o.s.ř. Nejvyšší soud proto dovolání žalovaného odmítl (§ 243c odst. 1 o.s.ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodňován s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 3. prosince 2014

JUDr. Pavel Pavlík předseda senátu