30 Cdo 4424/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4424/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci posuzovaného M. H., narozeného dne 26. března 1951, bytem v Praze 4, Chaloupkova 1370/4, zastoupeného Mgr. Barbarou Martinů, advokátkou se sídlem v Praze 1, Štěpánská 643/39, dále zastoupeného opatrovníkem Městskou částí Praha 11, se sídlem v Praze 4, Ocelíkova 682/1, za účasti Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, se sídlem v Praze 10, 28. pluku 1533/29b, o návrhu posuzovaného na vrácení svéprávnosti , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 4 pod sp. zn. 0 P 477/2009, o dovolání posuzovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 27. května 2015, č. j. 13 Co 183/2015-478, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Obvodní soud pro Prahu 4 (dále též soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 30. září 2014, č. j. 0 P 477/2009-411, výrokem I. změnil rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 4. 9. 2008, č. j. 14 Nc 2351/2006-179, ve znění rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 1. 4. 2009, č. j. 13 Co 10/2009-198, kterým byla omezena způsobilost k právním úkonům posuzovaného tak, že není oprávněn činit právní jednání, jehož hodnota přesahuje 7 336 Kč a není oprávněn disponovat s částkou přesahující 7 336 Kč měsíčně, výrokem II. potvrdil opatrovníkem M. H. nadále Městskou část Praha 11 a výroky III. až V. rozhodl o náhradě nákladů řízení.
K odvolání posuzovaného Městský soud v Praze (dále též odvolací soud ) rozsudkem ze dne 27. května 2015, č. j. 13 Co 183/2015-478, rozsudek soudu prvního stupně ve výroku I. změnil tak, že M. H. se omezuje ve svéprávnosti, přičemž není způsobilý činit žádná právní jednání s výjimkou a) nakládání s majetkem, jehož cena nepřesahuje částku 8 000 Kč měsíčně; není však způsobilý uzavírat žádné smlouvy, jimiž by se zavazoval k opakovanému či trvajícímu plnění, placení úroků či smluvní pokuty
b) výkonu práva volit,
c) samostatného právního jednání v běžných záležitostech každodenního života v rozsahu nakládání s majetkem v hodnotě nepřesahující částku 8 000,- Kč měsíčně.
Dále odvolací soud potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku II. o ustanovení opatrovníka a rozhodl o náhradě nákladů řízení státu a náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal posuzovaný M. H. vlastnoručně sepsané dovolání.
Usnesením ze dne 7. ledna 2016, č. j. 0 P 477/2009-499, soud prvního stupně vyzval posuzovaného, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, a to ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení tohoto usnesení. Dovolatele současně poučil, že v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Posuzovaný ve stanovené lhůtě podmínku dovolacího řízení nesplnil, pouze podáním ze dne 21. ledna 2016 požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Usnesením ze dne 8. srpna 2016, č. j. 0 P 477/2009-523, Obvodní soud pro Prahu 4 ustanovil posuzovanému pro dovolací řízení zástupkyni Mgr. Barbaru Martinů, advokátku se sídlem v Praze 1, Štěpánská 643/39, a to podle ustanovení § 30 odst. 1 a 2 o.s.ř., s odůvodnění, že u posuzovaného jsou splněny předpoklady pro osvobození od placení soudních poplatků, vyžaduje to ochrana jeho zájmů a zastoupení advokátem je v dovolacím řízení povinné.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., může účastník, podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).
Z výše uvedeného plyne, že dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., neboť ustanovená zástupkyně z řad advokátů ve stanovené lhůtě podle o.s.ř. nenahradila ani nedoplnila původní dovolání M. H., ani se s tímto dovoláním výslovně neztotožnila. Dovolací soud proto řízení o tomto dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Poučení: Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 14. prosince 2016
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu