30 Cdo 441/2003
Datum rozhodnutí: 24.04.2003
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 441/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce M. H. proti žalované České republice - Okresnímu státnímu zastupitelství v Berouně se sídlem v Berouně, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 34 C 7/2002, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. listopadu 2002, č. j. 1 Co 147/2002- 44, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 29. listopadu 2002, č. j. 1 Co 147/2002-44, potvrdil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2002, č. j. 34 C 7/2002-32, o odmítnutí žaloby podle ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř."), a kterým soud prvního stupně rozhodl o náhradě nákladů řízení. Soud druhého stupně též rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Toto usnesení odvolacího soudu bylo žalobci doručeno dne 16. ledna 2003 a nabylo právní moci téhož dne.

Uvedené usnesení odvolacího soudu napadl žalobce dne 23. ledna 2003 dovoláním.

Soud prvního stupně následně usnesením ze dne 6. února 2003, č. j. 34 C 7/2002-53, které bylo žalobci doručeno dne 13. února 2003, dovolatele mimo jiné podle ustanovení § 241 o. s. ř. vyzval, aby si pro dovolací řízení zvolil zástupce z řad advokátů ve lhůtě dvaceti dnů od doručení tohoto usnesení. Dovolatel byl současně též poučen, že v opačném případě bude dovolací řízení zastaveno. Na toto usnesení soudu prvního stupně pak navazuje podání žalobce ze dne 12. března 2003, v němž uvádí, že "dovolání tímto ruší" a nemíní v něm pokračovat. Z podání tak vyplývá (§ 41 odst. 2 o. s. ř.), že dovolatel toto své dovolání takto bere zpět.

Vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví (§ 243b odst. 5 věta druhá o. s. ř.).

S ohledem na procesní úkon žalobce, kterým bylo dovolání v označené věci vzato zpět, proto dovolacímu soudu nezbylo, než dovolací řízení v této věci podle citovaného ustanovení zastavit.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 ve spojení s § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 věta první a § 151 o. s. ř. za situace, když dovolatel sice procesně zavinil, že dovolací řízení musilo být zastaveno, avšak žalovanému v tomto řízení žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. dubna 2003

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu