30 Cdo 44/2016
Datum rozhodnutí: 19.01.2016
Dotčené předpisy: § 243f odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 44/2016

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce P. Č., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o nejasné podání, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 57 Nc 1822/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. července 2015, č.j. 19 Co 1565/2015-46, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá práv o na náhradu nákladů řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 31. července 2015, č.j. 19 Co 1565/2015-46, potvrdil usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 8. června 2015, č.j. 57 Nc 1822/2013-40, kterým soud odmítl žalobu ze dne 22. 10. 2013 podle ustanovení § 43 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ).
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně napsané dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem, poněvadž podle svého výslovného prohlášení nemá na jeho služby prostředky a do doby ujmutí se zastupování určeným nebo ustanoveným advokátem i seznámením s právní věci by došlo k prodlení lhůty k podání dovolání . Podáním ze dne 23. prosince 2015 však dovolatel vzal svoje dovolání zpět.

Podle ustanovení § 243c odst. 3 věta druhá o.s.ř. vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od 1. ledna 2014. S ohledem na uvedený procesní úkon dovolatele, jímž vzal dovolání podané v této věci zpět, dovolací soud řízení s přihlédnutím k ustanovení § 243f odst. 2 o.s.ř. zastavil.
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 19. ledna 2016
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu