30 Cdo 4397/2016
Datum rozhodnutí: 09.11.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4397/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců Mgr. Víta Bičáka a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci žalobce R. E. , t.č. ve věznici Valdice, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 100 000 Kč s příslušenstvím , vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 13 C 32/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2015, č.j. 55 Co 337/2015-99, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.) :
Městský soud v Praze (dále též odvolací soud ) rozsudkem ze dne 4. listopadu 2015, č.j. 55 Co 337/2015-99, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále též soud prvního stupně ) ze dne 19. června 2015, č.j. 13 C 32/2012-74, kterým soud prvního stupně výrokem I. zamítl žalobu o zaplacení 100.000,- Kč s příslušenstvím a výrokem II. rozhodl o náhradě nákladů řízení. Současně odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce vlastnoručně sepsané dovolání, aniž by byl zastoupen advokátem, a požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 13. května 2016, č. j. 13 C 32/2012-110, soud zamítl žádost žalobce o ustanovení zástupce pro dovolací řízení z důvodu bezúspěšného uplatňování práva. Usnesení nabylo právní moci dne 3. června 2016.
Poté soud prvního stupně usnesením ze dne 21. června 2016, č.j. 13 C 32/2012-113, vyzval žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 4. listopadu 2015, č.j. 55 Co 337/2015-99, a to ve lhůtě 10 dnů od doručení tohoto usnesení. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 29. června 2016. Žalobce však na tuto výzvu do dnešního dne nereagoval.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 240 odst. 1 věty první o.s.ř., účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Podle § 241b odst. 3 o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání (§ 237 až 238a) nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen v průběhu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla dovolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 9. listopadu 2016

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu