30 Cdo 4371/2013
Datum rozhodnutí: 22.01.2014
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř. ve znění od 01.01.2013, § 241 odst. 1,4 o. s. ř. ve znění od 01.01.201330 Cdo 4371/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D., v právní věci žalobce A. K. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, o náhradu nemajetkové újmy, ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 55 C 12/2011, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. dubna 2013, č.j. 44 Co 313/2011 - 114, takto:

I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobce podal dovolání proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 3. dubna 2013, č.j. 44 Co 313/2011 114, jímž bylo potvrzeno zamítnutí žaloby na zaplacení částky 1,000.000,- Kč a zamítnutí návrhu na určení, že nesprávným úředním postupem a rozhodnutím v trestním řízení vedeném u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 1 T 42/2009 byla porušena práva žalobce.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu, dále jen o. s. ř. ) věc projednal podle hlavy třetí, části čtvrté o. s. ř. (ve znění účinném od 1. 1. 2013, bod 1. čl. II zákona č. 404/2012 Sb.) bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o. s. ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.
V posuzované věci žalobce, který je fyzickou osobou, podal včasné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by žalobce měl právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].
Dovolatel ve svém dovolání ze dne 14. 5. 2013 požádal o bezplatné ustanovení právního zástupce. Dne 26. 5. 2013 byl dovolateli zaslán formulář o potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení právního zástupce, za účelem zjištění majetkové situace dovolatele. Městský soud v Brně vydal dne 17. 6. 2013, č.j. 55 C 12/2011 126, usnesení, ve kterém nepřiznal dovolateli osvobození od soudních poplatků a neustanovil právního zástupce pro dovolací řízení, jelikož dovolatel své osobní, majetkové a finanční poměry nedoložil. Toto usnesení nabylo právní moci dne 24. 7. 2013.
Následně Městský soud v Brně usnesením ze dne 20. září 2013, č.j. 55 C 12/2011 143, vyzval dovolatele, aby ve lhůtě 20-ti dnů ode dne doručení tohoto usnesení odstranil vady svého podání, tak aby obsahovalo náležitosti řádného dovolání ve smyslu § 241 odst. 1 a 4 o. s. ř. a aby si zvolil zástupce pro dovolací řízení. Současně jej soud poučil o následcích při neodstranění vytýkaných vad dovolání. Nicméně, na tuto výzvu dovolatel nijak nereagoval, vytýkané vady podání neopravil a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranil.
Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a to i přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto řízení o dovolání žalobce aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 věta před středníkem a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 22. ledna 2014

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu