30 Cdo 4355/2015
Datum rozhodnutí: 21.10.2015
Dotčené předpisy: § 243c odst. 3 o. s. ř.30 Cdo 4355/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Vrchou v právní věci žalobce R. E. , t. č. Věznice Valdice, proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 500.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 27 C 86/2010, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2015, č. j. 29 Co 470/2011-127, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :Žalobce podáním ze dne 27. srpna 2015, doručeným Obvodnímu soudu pro Prahu 2 dne 1. září 2015, vzal zpět dovolání podané dne 26. února 2013 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 15. ledna 2015, č. j. 29 Co 470/2011-127.
Podle § 243c odst. 3 věty druhé o. s. ř., vezme-li dovolatel dovolání zcela zpět, dovolací soud řízení zastaví.
Vyplývá-li z citovaného ustanovení, že zpětvzetí dovolání má bez dalšího za následek zastavení dovolacího řízení, dovolací soud (předseda senátu dovolacího soudu podle § 243f odst. 2 o. s. ř.) dovolací řízení v dané věci zastavil.
Bylo-li dovolací řízení zastaveno, nemusí být rozhodnutí o náhradě nákladů dovolacího řízení odůvodněno (srov. § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 21. října 2015
JUDr. Pavel Vrcha
předseda senátu