30 Cdo 43/2004
Datum rozhodnutí: 29.01.2004
Dotčené předpisy: § 241b odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 239 odst. 1 předpisu č. 99/1963Sb., § 43 odst. 2 předpisu č. 99/1963Sb.
30 Cdo 43/2004

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Romana Fialy v právní věci žalobce R. K., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1/ E. J. a 2/ J. J., obou zastoupeným advokátem, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Hradci Králové pod sp. zn. 16 C 107/2001, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. března 2003, č. j. 1 Co 258/2002- 90, t a k t o :

I. Dovolání žalobce se odmítá.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce svým dovoláním podaným dne 20. června 2003 napadl především rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. března 2003, č. j. 1 Co 258/2002-90, kterým byl potvrzen rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 10. června 2002, č. j. 16 C 107/2001-41, v jeho zamítavých výrocích. Toto dovolání bylo sepsáno samotným žalobcem. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. července 2003 byl pod č. j. 16 C 107/2001-109 žalobci ustanoven zástupcem advokát. Protože pak žalobcem podané dovolání nesplňuje předpoklady stanovené v § 241a občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř."), byl žalobce (resp. jeho zástupce) vyzván usnesením ze dne 6. listopadu 2003 pod č. j. 16 C 107/2001- 114 (v souladu s ustanovením § 241b odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 209 věta první a § 43 odst. 1 téhož zákona) k opravě tohoto podání, resp. k jeho doplnění. Toto usnesení bylo zástupci dovolatele doručeno dne

16. listopadu 2003.

Ač byl v tomto případě dovolatel poučen o možných procesních následcích neuposlechnutí této výzvě, nebyly tyto vady jeho odvolání ve stanovené dvacetidenní lhůtě odstraněny, resp. nebyly odstraněny do současné doby, přičemž pro tento nedostatek nelze v řízení pokračovat. Dovolací soud proto dovolání žalobce odmítl podle § 241b odst. 1 o. s. ř. ve spojení s § 209, § 43 odst. 2 o. s. ř. a nemohl se tak zabývat věcnou správností napadeného rozhodnutí. Rozhodoval, aniž nařídil jednání

(§ 243a odst. l věta první o. s. ř.).

Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o. s. ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř., když dovolání žalobce bylo odmítnuto, zatímco v dovolacím řízení žalovaným žádné náklady nevznikly.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. ledna 2004

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu