30 Cdo 429/2008
Datum rozhodnutí: 25.03.2007
Dotčené předpisy:

30 Cdo 429/2008


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Olgy Puškinové a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Karla Podolky v právní věci žalobce P. P., proti žalovaným 1) F. Š., 2) J. B., a 3) O. M. N. V., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 70/2005, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 23. dubna 2007, č. j. 1 Co 81/2007 - 83, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje.


II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


O d ů v o d n ě n í :


Krajský soud v Brně usnesením ze dne 28. 2. 2007, č. j. 24 C 70/2005 - 74, odmítl podle § 43 odst. 2 o. s. ř. pro neprojednatelnost žalobu o ochranu osobnosti, neboť neobsahovala vylíčení rozhodných skutečností ani označení důkazů, a žalobní petit byl vadně formulován, přičemž vady žaloby žalobce neodstranil ani po procesním poučení. Dále rozhodl o náhradě nákladů řízení.


K odvolání žalobce Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 23. 4. 2007, č. j.


1 Co 81/2007 - 83, usnesení soudu prvního stupně potvrdil a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podal žalobce dne 27. 7. 2007 dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem.


Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení), ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o. s. ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Podle ustanovení § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání


do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.


Podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle ustanovení § 241 odst. 2 o. s. ř. odstavec 1 neplatí,


a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání,


b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické


vzdělání.


Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.


Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, jenž podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.


V dané věci podal žalobce dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž byl


při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo ani tvrzeno, že by měl právnické vzdělání. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 31. 7. 2007, č. j. 24 C 70/2005 - 121, byl žalobce vyzván, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání , a to ve lhůtě 15 dnů od doručení tohoto usnesení. Současně byl žalobce poučen o tom, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud řízení zastaví. Usnesení bylo žalobci doručeno dne 3. 8. 2007. Dne 14. 8. 2007 byla Krajskému soudu v Brně doručena žádost žalobce o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení odůvodněná tím, že na zaplacení advokáta nemá peníze. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 19. 9. 2007, č. j. 24 C 70/2005 - 129, ve spojení s usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 10. 12. 2007, č. j. 1 Co 248/2007 - 135, které nabylo právní moci dne 21. 1. 2008, byla tato žádost zamítnuta. Dovolateli tak v souladu s § 241b, odst. 3 o. s. ř. počala od právní moci tohoto usnesení běžet nová dvouměsíční lhůta k doplnění dovolání, resp. ke zvolení si zástupce pro dovolací řízení, avšak dovolatel nedostatek povinného zastoupení neodstranil.


Vzhledem k tomu, že dovolatel podal dovolání proti rozhodnutí odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byl zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. ani přes poučení odstraněn. Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.


O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř., neboť žalovaným v tomto řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 25. března 2007


JUDr. Olga Puškinová, v. r.


předsedkyně senátu