30 Cdo 4264/2014
Datum rozhodnutí: 26.11.2014
Dotčené předpisy: § 238 o. s. ř. ve znění od 01.01.2014, § 104 odst. 2 o. s. ř. ve znění od 01.01.201430 Cdo 4264/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci žalobkyně Mgr. S. F., proti žalované A. K., zastoupené Mgr. Ladislavem Jedličkou, advokátem se sídlem v Ústí nad Orlicí, Čs. armády 1181, o výživné, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp. zn. 5 C 82/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové pobočka v Pardubicích ze dne 11. března 2014, č.j. 22 Co 13/2014-324, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:

Okresní soud ve Svitavách (dále jen soud prvního stupně ) rozsudkem ze dne 26. srpna 2013, č.j. 5 C 82/2012-268, zamítl návrh žalobkyně, jímž se domáhala po žalované placení výživného ve výši 10.000,- Kč měsíčně. Žalobkyně se domáhala výživného na své matce, když uvedla, že v důsledku svého špatného zdravotního stavu není schopna se živit a že pro výkon základních osobních úkonů potřebuje pomoc. Soud prvního stupně však s ohledem na provedené dokazování nepovažoval návrh žalobkyně za důvodný.
Krajský soud v Hradci Králové pobočka v Pardubicích (dále jen odvolací soud ) rozsudkem ze dne 11. března 2014, č.j. 22 Co 13/2014-324, rozsudek soudu prvního stupně potvrdil a shodně s ním uvedl, že návrh žalobkyně není důvodný a stanovení výživného by bylo v rozporu s dobrými mravy.
Proti rozsudku odvolacího soudu podala žalobkyně (dále jen dovolatelka ) včasné dovolání k Nejvyššímu soudu (dále jen dovolací soud ). Ve svém dovolání uvádí, že s uvedenými závěry nesouhlasí, že rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci a je nepřezkoumatelné.
Jelikož napadené rozhodnutí bylo vydáno dne 11. března 2014, Nejvyšší soud jako soud dovolací dovolání projednal a rozhodl o něm podle občanského soudního řádu, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (srov. čl. II bod 2 zákona č. 293/2013) dále jen o. s. ř.
Dovolatelka sice není zastoupena advokátem ani nedoložila, že by měla právnické vzdělání, avšak vzhledem k tomu, že její dovolání směřuje proti rozhodnutí, proti němuž není tento mimořádný opravný prostředek přípustný podle § 238 o. s. ř., není tento nedostatek podmínky dovolacího řízení důvodem k jeho zastavení podle § 104 odst. 2 o. s. ř. Podle ustanovení § 241b odst. 2 o. s. ř. totiž platí, že není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje se obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř.; to neplatí, bylo-li dovolání podáno opožděně, někým, kdo k dovolání není oprávněn, nebo směřuje-li proti rozhodnutí, proti němuž není dovolání přípustné podle § 238 o. s. ř.
Podle ustanovení § 236 odst. 1 o. s. ř. lze dovoláním napadnout pravomocná rozhodnutí odvolacího soudu, jestliže to zákon připouští.
Podle ustanovení § 237 o. s. ř., není-li stanoveno jinak, je dovolání přípustné proti každému rozhodnutí odvolacího soudu, kterým se odvolací řízení končí, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.
Podle ustanovení § 238 odst. 1 písm. a) o. s. ř. dovolání není přípustné ve věcech upravených v části druhé občanského zákoníku, je-li řízení o nich vedeno podle tohoto zákona a nejedná-li se o manželské majetkové právo.
Dovolací soud proto dospěl k názoru, že proti rozsudku odvolacího soudu není dovolání přípustné. Napadený rozsudek byl vydán ve věci upravené v části druhé občanského zákoníku, o níž je řízení vedeno podle o. s. ř., tedy ve věci, na níž dopadá výjimka z přípustnosti stanovená v ustanovení § 238 o. s. ř.
Nejvyšší soud proto dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není odůvodněn (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. listopadu 2014

JUDr. Lubomír Ptáček, Ph.D.
předseda senátu