30 Cdo 4260/2010
Datum rozhodnutí: 18.05.2011
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.


30 Cdo 4260/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce Ing. L. M. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o 275.000,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 17 C 7/2007, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 2. 2010, č. j. 11 Co 546/2009 - 55, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění
(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):
Žalobce podal proti v záhlaví označenému rozsudku Městského soudu v Praze včasné dovolání, které bylo sepsáno a podepsáno pouze jím, přitom z obsahu spisu nevyplývá, že by sám dovolatel měl odpovídající právnické vzdělání.
Podle ustanovení § 241 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, (dále jen o. s. ř. ) není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem, pokud nemá sám odpovídající právnické vzdělání. Dovolání musí být, s výjimkou osob, majících právnické vzdělání, advokátem či notářem také sepsáno. Zvolí-li si dovolatel advokáta až poté, co sám podal dovolání, je ke splnění podmínky povinného zastoupení nezbytné, aby zmocněnec (advokát) jím dříve učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním, popř. sdělil soudu, že se s již učiněným podáním ztotožňuje.
Soud prvního stupně usnesením ze dne 31. 5. 2010, č. j. 17 C 7/2007 62, doručeným žalobci dne 22. 6. 2010 (srov. doručenku na č. l. 60), dovolatele vyzval k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě 20 dnů a poučil ho o následcích nesplnění výzvy.
Soudcovská lhůta určená k odstranění nedostatku povinného zastoupení uplynula dne 12. 7. 2010, aniž by dovolatel v této lhůtě nedostatek povinného zastoupení přes řádnou výzvu soudu prvního stupně a poučení o následcích nesplnění výzvy odstranil. Dovolatel přitom vedl a vede před dovolacím soudem několik řízení, proto je mu nepochybně dobře známa povinnost zákonného zastoupení advokátem nebo notářem. Dovolatel dodatečně zaslal plnou moc udělenou advokátce Mgr. L. B., která se s podaným dovoláním ztotožnila, učinil tak však s několikaměsíčním zpožděním, aniž by požádal o prodloužení soudcovské lhůty či uvedl důvody, které k pozdnímu zaslání dokumentů vedly. Tímto způsobem však nelze obcházet zákonnou lhůtu dvou měsíců pro podání řádného dovolání (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 22. 4. 2004, sp. zn. II. ÚS 275/04, dostupné na http://nalus.usoud.cz ).
Jelikož nedostatek podmínky povinného zastoupení dovolatele v dovolacím řízení nebyl ve lhůtě určené soudem prvního stupně zhojen, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, účastníkům však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 18. května 2011

JUDr. František Ištvánek, v. r.
předseda senátu