30 Cdo 4257/2015
Datum rozhodnutí: 14.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4257/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobců a) J. Š. a b) nezl. J. Š. , obou zastoupených Mgr. Michalem Brázdou, advokátem se sídlem v Brně, Příkop 8, proti žalovaným 1) České televizi, se sídlem v Praze 4 Kavčí Hory, Na hřebenech II 1132/4, a 2) Městu Kuřim, se sídlem v Kuřimi, Jungmannova 968, zastoupenému Mgr. Janem Tejkalem, advokátem se sídlem v Brně, Mezníkova 13, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 24 C 87/2011, o dovolání žalobců proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 11. února 2015, č.j. 1 Co 270/2014-146 , takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 11. února 2015, č.j. 1 Co 270/2014-146, výrokem I. potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 8. srpna 2014, č.j. 24 C 87/2011-112, kterým byla zamítnuta žaloba, kterou se žalobci domáhali proti žalovaným omluvy a náhrady nemajetkové újmy a bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podali žalobci dne 12. května 2015 vlastnoručně sepsané dovolání, ve kterém požádali o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce pro dovolací řízení.
Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 24. června 2015, č.j. 24 C 87/2011-188, bylo žalobcům přiznáno osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a současně jim byl ustanoven zástupce pro dovolací řízení. Usnesení bylo dovolatelům doručeno dne 26. června 2015, a jejich zástupci 25. června 2015. Do dnešního dne však vlastnoručně podané dovolání žalobců jejich zástupce nedoplnil, ani se s ním neztotožnil.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).
Podle ustanovení § 241b odst. 3 o.s.ř., dovolání, které neobsahuje údaje o tom, v jakém rozsahu se rozhodnutí odvolacího soudu napadá, v čem dovolatel spatřuje splnění předpokladů přípustnosti dovolání nebo které neobsahuje vymezení důvodu dovolání, může být o tyto náležitosti doplněno jen po dobu trvání lhůty k dovolání. Nebyla-li v době podání dovolání splněna podmínka uvedená v § 241, běží tato lhůta až do uplynutí lhůty, která byla odvolateli určena ke splnění této podmínky; požádal-li však dovolatel před uplynutím lhůty o ustanovení zástupce (§30), běží lhůta podle věty první znovu až od právní moci usnesení, kterým bylo o této žádosti rozhodnuto.
V předmětné věci nabylo usnesení Krajského soudu v Brně, kterým byl ustanoven žalobcům zástupce pro dovolací řízení právní moci dne 26. června 2015. Dvouměsíční lhůta, aby ustanovený zástupce učiněné podání žalobců nahradil nebo doplnil vlastním podáním, nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolateli učiněným podáním ztotožňuje, tak uplynula 26. srpna 2015.
Z výše uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelé nesplnili zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., neboť ustanovený advokát nenahradil ani nedoplnil původní dovolání žalobců, resp., ani se s tímto dovoláním výslovně neztotožnil. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení §243f odst. 3 věta druhá o.s.ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. října 2015 JUDr. Pavel P a v l í k předseda senátu