30 Cdo 4218/2016
Datum rozhodnutí: 14.12.2016
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4218/2016


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Bohumila Dvořáka, Ph.D., LL.M., ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 2,500.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 42 C 155/2015, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2015, č. j. 20 Co 333/2015-14 , takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Obvodní soud pro Prahu 2 (dále též soud prvního stupně ) usnesením ze dne 13. srpna 2015, č. j. 42 C 155/2015-10, zamítl návrh žalobce na bezplatné ustanovení zástupce z řad advokátů. K odvolání žalobce Městský soud v Praze (dále též odvolací soud ) usnesením ze dne 25. září 2015, č. j. 20 Co 333/2015-14, usnesení soudu prvního stupně potvrdil.
Žalobce podal proti usnesení odvolacího soudu vlastnoručně sepsané dovolání a požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení.
Městský soud v Praze usnesením ze dne 21. dubna 2016, č. j. 20 Co 109/2016-24 , potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále též soud prvního stupně ) ze dne 13. ledna 2016, č. j. 42 C 155/2015-19, kterým soud prvního stupně výrokem I. nepřiznal žalobci osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a výrokem II. zamítl návrh žalobce na ustanovení zástupce z řad advokátů pro dovolací řízení. Uzavřel, že u žalobce, který podal žádost o osvobození od soudních poplatků opakovaně, nedošlo k žádné podstatné změně pro odlišné posouzení nároku na osvobození od soudních poplatků, resp. současně tak i pro ustanovení zástupce. Žalobce navíc uplatňuje zřejmě bezúspěšně právo, vzhledem ke značnému množství podaných návrhů, jež nebyly úspěšné.
Usnesením ze dne 18. července 2016, č. j. 42 C 155/2015-26, vyzval soud prvního stupně žalobce, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta, a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání ve lhůtě 10 dnů, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2015, č. j. 20 Co 333/2015-14, v opačném případě Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Žalobce podmínku dovolacího řízení do současné doby nesplnil.
Po té k dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. dubna 2016, č. j. 20 Co 109/2016-24, Nejvyšší soud sám zhodnotil, zda jsou eventuelně splněny předpoklady pro ustanovení zástupce pro dovolací řízení žalobci se závěrem, že tomu tak není. Protože žalobce ani za této situace neodstranil nedostatek povinného zastoupení, ač k tomu byl dovolacím soudem vyzván, Nejvyšší soud dovolací řízení podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o.s.ř. zastavil.
Při projednání dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2015, č. j. 20 Co 333/2015-14, Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatel nesplnil zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. září 2015, č. j. 20 Co 333/2015-14 , zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto rozhodnutí není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 14. prosince 2016
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu