30 Cdo 4198/2010
Datum rozhodnutí: 25.09.2013
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.30 Cdo 4198/2010


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Lubomírem Ptáčkem, Ph.D. v právní věci žalobců: a) N. V. D. , b) V. T. K. H. , a c) V. T. P. D. , zastoupených Mgr. Annou Větrovskou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Štěpánská 630/57, proti žalovaným 1) České republice , jednající Ministerstvem spravedlnosti ČR , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) České republice , jednající Ministerstvem vnitra , se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, 3) Mgr. T. H. , Obvodní soud pro Prahu 7, Praha 1, Ovocný trh 14, 10) D. B. , Ústřední ředitelství Policie ČR, Praha 6, Pelléova 21, 11) Ing. J. Š. , Ústřední ředitelství Policie ČR, Praha 6, Pelléova 21, 12) JUDr. E. H. , Ústřední ředitelství Policie ČR, Praha 6, Pelléova 21 a 13) F. V. , Ústřední ředitelství Policie ČR, Praha 6, Pelléova 21, o ochranu osobnosti, ve věci vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 36 C 81/2004, o dovolání žalobců proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 11. října 2007, č.j. 1 Co 477/2008 738, o návrhu žalobců na vydání opravného usnesení, takto :

Návrh na vydání opravného usnesení se zamítá .

O d ů v o d n ě n í :
Nejvyšší soud rozsudkem ze dne 25. září 2013, č.j. 30 Cdo 4198/2010 802, zrušil rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 11. října 2007, č.j. 1 Co 477/2008 738, a rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 36 C 81/2004 667, v rozsahu jímž byl změněn rozsudek Krajského soudu v Praze č.j. 36 C 81/2004 667, a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.
Návrhem ze dne 11. prosince 2013 požádali žalobci o opravu usnesení s tím, že na desáté straně v odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu není uvedena spisová značka nálezu Ústavního soudu a současně žalobci uvádí, že tam je Ústavní soud uveden jako ústavní soud , tedy nesprávně s malým ú , a proto požadují vydání opravného usnesení.
Podle § 164 o. s. ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které se doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
V projednávané věci neshledal dovolací soud důvody k vydání opravného usnesení. Je sice pravdou, že na vytýkané stránce rozhodnutí není uvedena spisová značka nálezu Ústavního soudu, nicméně z obsahu spisu i samotného rozhodnutí dovolacího soudu je zřejmé, že se jedná o nález Ústavního soudu ze dne 28. 6. 2010, sp. zn. IV. ÚS 170/08. Dovolací soud proto neshledal důvod postupovat podle ustanovení § 164 o. s. ř. a rozhodnul tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 24. února 2015
JUDr. Lubomír P t á č e k, Ph.D.
předseda senátu