30 Cdo 4193/2010
Datum rozhodnutí: 18.11.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 4193/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci navrhovatelky J. M. , o navrácení způsobilosti k právním úkonům, ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 10 pod sp. zn. 25 Nc 1005/2009, o dovolání navrhovatelky proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 2.2.2010, č.j. 25 Co 538/2009-125, takto:


I. Řízení o dovolání žalované se zastavuje .
II. Navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

S t r u č n é o d ů v o d n ě n í
(§ 243c odst.2 o.s.ř.) :
Městský soud v Praze usnesením ze dne 2.2.2010, č.j. 25 Co 538/2009-125, potvrdil usnesení Obvodního soudu pro Prahu 10 ze dne 12.10.2009, č.j. 25 Nc 1005/2009-63, kterým bylo řízení zastaveno a rozhodnuto o tom, že navrhovatelka nemá právo na náhradu nákladů řízení. Soud prvního stupně zdůvodnil zastavení řízení tím, že projednání návrhu na navrácení způsobilosti k právním úkonům navrhovatelky brání překážka věci rozsouzené. Návrh na navrácení způsobilosti byl opakovaně soudy zamítnut z důvodu, že nikdy nedošlo k omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům navrhovatelky. K dalším návrhům navrhovatelky v téže věci bylo opakovaně řízení zastavováno pro překážku věci rozsouzené. Naposledy se tak stalo usnesením Obvodním soudem pro Prahu 10 dne 15.8.2005 pod č.j. 25 P 19/2005-564, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 31.10.2005, č.j. 51 Co 428/2005-571.
Proti tomuto usnesení odvolacího soudu podala navrhovatelka dovolání.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a občanského soudního řádu) věc projednal bez nařízení jednání (§ 243a odst. 1 věta prvá o.s.ř.) a po zjištění, že dovolání proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu bylo podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) v zákonné lhůtě (§ 240 odst. 1 o. s. ř.) dospěl k závěru, že věcnému rozhodnutí o dovolání brání nedostatek podmínky dovolacího řízení.


Ustanovení § 241 o. s. ř., které určuje tzv. povinné (nucené) zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit (postupem uvedeným v ustanovení § 241a odst. 2 o. s. ř.), bez jejíhož splnění však nelze meritorně (věcně) rozhodnout o dovolání.
V posuzované věci navrhovatelka, která je fyzickou osobou, podala včasné dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupena advokátem, dovolání nebylo advokátem sepsáno a nebylo prokázáno (a ani tvrzeno), že by navrhovatelka měla právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a), § 241 odst. 4 o. s. ř.].
K odstranění uvedeného nedostatku podmínky dovolacího řízení soud prvního stupně vyzval navrhovatelku, aby si pro podání dovolání v této věci zvolila zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podala řádné dovolání a k provedení těchto úkonů jí stanovil lhůtu 15 dnů od právní moci usnesení s poučením, že nebude-li ve stanovené lhůtě předložena soudu plná moc zvoleného advokáta a jím sepsané dovolání, Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví. Přestože usnesení soudu prvního stupně bylo žalované řádně doručeno dne 1.6.2010, navrhovatelka ve stanovené lhůtě (ani dosud) výzvě soudu nevyhověla a nedostatek povinného (nuceného) zastoupení neodstranila.
Z uvedeného je zřejmé, že navrhovatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení a přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti nejen ve stanovené lhůtě, ale ani dosud, tento nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 o. s. ř. neodstranila. Nejvyšší soud České republiky proto řízení o dovolání navrhovatelky aniž by se mohl zabývat dalšími okolnostmi podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil.
O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1 a § 151 odst. 1 části věty před středníkem o. s. ř., když navrhovatelce na náhradu nákladů dovolacího řízení právo nevzniklo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 18. listopadu 2010

JUDr. Pavel P a v l í k, v. r.
předseda senátu