30 Cdo 4181/2015
Datum rozhodnutí: 29.10.2015
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 4181/2015
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Vlacha, ve věci A. K., omezené ve svéprávnosti, zastoupené opatrovníkem Městem Šumperk a opatrovníkem pro řízení Mgr. Pavlou Frodlovou, advokátkou se sídlem v Šumperku, Husitská 1024/11, o schválení právního jednání, vedené u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 40 P 172/2005, o dovolání A. K. proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, pobočka v Olomouci ze dne 21. května 2015, č. j. 70 Co 61/2015-839, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. A. K. a státu České republice se právo na náhradu nákladů dovolacího řízení nepřiznává.
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):
Krajský soud v Ostravě, pobočka v Olomouci usnesením ze dne 21. května 2015, č. j. 70 Co 61/2015-839, potvrdil usnesení Okresního soudu v Šumperku ze dne 8. prosince 2014, č. j. 40 P 172/2005-725, kterým soud neudělil souhlas s podáním žaloby žalobkyně A. K. a vedením sporu o určení vlastnictví k nemovitostem projednávaného u Okresního soudu v Šumperku pod sp. zn. 16 C 84/2012 a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Odvolací soud současně nepřiznal státu právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů.
Proti rozhodnutí odvolacího soudu podala A. K. vlastnoručně sepsané dovolání.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného od. 1. ledna 2014.
Podle ustanovení § 240 odst. 1 věta první o.s.ř., může účastník, podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem nebo notářem. Povinné zastoupení je tak zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Požadavek povinného zastoupení platí jen pro podání dovolání, přičemž však tuto část dovolacího řízení je třeba chápat v širším smyslu tak, že zahrnuje nejen podání dovolání samotného, ale vztahuje se i k podání, kterým se dovolání doplňuje nebo omezuje, nebo podání, kterým se disponuje rozsahem dovolání, jeho důvody nebo dovolacím návrhem. Pokud dovolatel podá dovolání sám, je nezbytné ke splnění požadavku nuceného zastoupení vyplývajícího ze zmíněného ustanovení, aby jeho zástupce učiněné podání nahradil nebo doplnil vlastním podáním nebo aby alespoň písemně nebo ústně do protokolu sdělil soudu, že se s dovolatelem učiněným podáním ztotožňuje. Nestane-li se tak, není požadavku povinného zastoupení vyhověno (obdobně srovnej JUDr. Jaroslav Bureš, JUDr. Ljubomír Drápal, JUDr. Zdeněk Krčmář, JUDr. Michal Mazanec, Občanský soudní řád, Komentář, 6. vydání, Praha 2003, II. díl, str. 1064 až 1065).
V předmětné věci byla podle ustanovení § 29 odst. 1 a 4 o.s.ř. A. K., omezené ve svéprávnosti, ustanovena usnesením ze dne 8. prosince 2014, č. j. 40 P 172/2005-726a, opatrovnice pro řízení o schválení právního úkonu, a to Mgr. Pavla Frodlová, advokátka se sídlem Šumperk, Husitská 1024/11. Podle prvního odstavce uvedeného ustanovení, není-li zastoupena fyzická osoba, která jako účastník řízení nemůže před soudem samostatně jednat, ustanoví jí předseda senátu opatrovníka, je-li tu nebezpečí z prodlení. Stejně se postupuje, stanoví-li tak zvláštní předpis. Podle odstavce 4 poslední věty tohoto ustanovení, nerozhodl-li soud jinak, opatrovník ustanovený podle odstavců 1 až 3 vystupuje v řízení před soudem prvního stupně, v odvolacím a v dovolacím řízení .
Z výše uvedeného plyne, že dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř., spočívající v povinném zastoupení dovolatele v tomto řízení, neboť ustanovená advokátka v dvouměsíční lhůtě podle ustanovení 240 odst. 1 o.s.ř. nenahradila ani nedoplnila původní dovolání A. K., ani se s tímto dovoláním případně alespoň výslovně neztotožnila. Dovolací soud proto řízení o tomto dovolání zastavil pro nesplnění uvedené zvláštní podmínky dovolacího řízení (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
U výroku o náhradě nákladů dovolacího řízení se odkazuje na ustanovení § 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. října 2015
JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu