30 Cdo 4170/2016
Datum rozhodnutí: 15.02.2017
Dotčené předpisy: § 241 odst. 1 o. s. ř.30 Cdo 4170/2016


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl pověřeným členem senátu JUDr. Bohumilem Dvořákem v právní věci žalobce J. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o náhradu škody a přiměřené zadostiučinění, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 43/2015, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 17. 12. 2015, č. j. 22 Co 342/2015-34, takto:
I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:
Žalobce se žalobou domáhal náhrady újmy v celkové výši 235 844,80 Kč spolu s úrokem z prodlení. Obvodní soud pro Prahu 2 jako soud prvního stupně rozsudkem ze dne 29. 5. 2015, č. j. 18 C 43/2015-21 žalobu zamítl a rozhodl, že žalobce je povinen zaplatit žalované náhradu nákladu řízení ve výši 600 Kč.
K odvolání žalobce Městský soud v Praze jako odvolací soud v záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil rozsudek soudu prvního stupně ve výroku ve věci samé a změnil jej pouze ve výroku o nákladech řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání, při jehož podání nebyl zastoupen advokátem.
Na to soud prvního stupně vyzval žalobce přípisem ze dne 22. 4. 2016, aby ve lhůtě 10 dnů od doručení upřesnil, zda pro dovolací řízení žádá o bezplatné ustanovení advokáta. Po marném uplynutí stanovené lhůty soud prvního stupně usnesením ze dne 23. 6. 2016, č. 18 C 46/2015-40 žalobce vyzval, aby odstranil nedostatek povinného zastoupení ve lhůtě patnácti dnů. Žalobce nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl poučen, že dovolací soud v případě neodstranění vytknuté vady dovolací řízení zastaví.
Nejvyšší soud v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2014 (viz čl. II a čl. VII zákona č. 293/2013 Sb.) dále jen o. s. ř. .
Podle § 241 odst. 1 o. s. ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem.
Ustanovení § 241 o. s. ř., které stanovuje tzv. povinné zastoupení dovolatele při podání dovolání, představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, bez jejíhož splnění však nelze meritorně rozhodnout o dovolání. Výjimku stanovuje § 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř., podle kterého není třeba podmínku povinného zastoupení dovolatele advokátem nebo notářem splnit, je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání.
Z dovolání nevyplývá, že by byl žalobce jako dovolatel právně zastoupen. Žalobce neprokázal ani netvrdil, že je zastoupen advokátem nebo že sám má právnické vzdělání. Z uvedeného je zřejmé, že žalobce nesplnil zákonem stanovenou podmínku povinného zastoupení, a to ani přes výzvu a poučení soudu o důsledcích své nečinnosti. Nejvyšší soud proto postupoval podle ustanovení § 241b odst. 2, části věty před středníkem, a § 104 odst. 2, věty třetí o. s. ř., a řízení zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení není třeba odůvodňovat (§ 243f odst. 3 věta druhá o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 15. února 2017

JUDr. Bohumil Dvořák
pověřený člen senátu