30 Cdo 4155/2007
Datum rozhodnutí: 31.01.2008
Dotčené předpisy:
30 Cdo 4155/2007

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobce J. N., zastoupeného advokátem, proti žalovaným 1) I. K.,

a 2) České republice - O. s. ve Z., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp.zn. 24 C 25/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 2. května 2007, č.j. 1 Co 87/2007-74, takto:

Usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. října 2007, č.j.

30 Cdo 4155/2007-96, se v záhlaví opravuje tak, že chybně uvedené křestní jméno žalobce A. , se nahrazuje správným J.

O d ů v o d n ě n í :

Usnesením Nejvyššího soudu České republiky ze dne 31. října 2007, č.j.

30 Cdo 4155/2007-96, bylo dovolání žalobce odmítnuto. V záhlaví usnesení však bylo namísto správného křestního jména žalobce J., nesprávně uvedeno křestní jméno A.

Podle § 164 o.s.ř. předseda senátu opraví v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.

Protože jde o zjevnou nesprávnost, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno

ve výroku tohoto rozhodnutí.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. ledna 2008

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.

předseda senátu