30 Cdo 4144/2015
Datum rozhodnutí: 29.09.2015
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř.30 Cdo 4144/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Ištvánkem ve věci žalobce P. R., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 1 500 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 15 C 323/2013, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 19. 6. 2014, č. j. 25 Co 162/2014-51, takto:


I. Řízení o dovolání žalobce se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):

Žalobce podal proti v záhlaví uvedenému usnesení dovolání, aniž splnil podmínku povinného zastoupení dle § 241 o. s. ř. Žalobce požádal o ustanovení zástupce pro dovolací řízení. Žádost žalobce soud prvního stupně usnesením ze dne 9. 2. 2015, č. j. 15 C 323/2013-100, zamítl, a to zejména z toho důvodu, že ze strany žalobce jde o zřejmě bezúspěšné uplatňování práva. Odvolací soud usnesením ze dne 8. 4. 2015, č. j. 25 Co 112/2015-121, rozhodnutí soudu prvního stupně potvrdil. Rovněž dovolací soud neustanovil dovolateli zástupce pro dovolací řízení vedené proti posledně uvedenému rozhodnutí, neboť dospěl shodně se soudy nižších stupňů k závěru, že žalobce v řízení uplatňuje právo zřejmě bezúspěšné, přičemž dovolací řízení usnesením ze dne 28. 7. 2015, č. j. 30 Cdo 2198/2015-144, zastavil. Soud prvního stupně usnesením ze dne 25. 8. 2015, č. j. 15 C 323/2013-152, vyzval dovolatele, aby si pro podání dovolání v této věci zvolil zástupcem advokáta a aby jeho prostřednictvím podal řádné dovolání, přičemž stanovil dovolateli lhůtu 20 dnů ode dne doručení usnesení. Dovolatel na výzvu reagoval podáním ze dne 27. 8. 2015, které doplnil podáním ze dne 14. 9. 2015. V těchto podáních dovolatel opětovně požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro dovolací řízení, přičemž uvedl, že od rozhodnutí soudu prvního stupně ze dne 9. 2. 2015, došlo na jeho straně ke změně finančních poměrů. O tomto návrhu však již soudy nižších stupňů nerozhodovaly, neboť o totožném návrhu dovolatele již v řízení bylo pravomocně rozhodnuto. Na závěru, že dovolateli právo na ustanovení zástupce pro dovolací řízení nesvědčí, nemohla nic změnit ani změna finančních poměrů dovolatele, když předcházející rozhodnutí jsou postavena na tom, že žalobce uplatňuje své právo zřejmě bezúspěšně. Opětovné rozhodování o této otázce by tudíž opět vedlo k nekonečnému řetězení žádostí na ustanovení zástupce, jemuž má procesní postup popsaný v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 8. 4. 2015, sp. zn. 31 NSČR 9/2015, zabránit.
Dovolací soud řízení o dovolání žalobce podle ustanovení § 241b odst. 2 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil, neboť dovolatel nesplnil podmínku povinného zastoupení v dovolacím řízení (§ 241 o. s. ř.).
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. 9. 2015

JUDr. František Ištvánek
předseda senátu