30 Cdo 4096/2009
Datum rozhodnutí: 20.11.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 4096/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy


JUDr. Karla Podolky a soudců JUDr. Pavla Vrchy a JUDr. Pavla Pavlíka ve věci péče


o nezletilou M. S., dítě matky L. S., zastoupené advokátem, a neuvedeného otce, zastoupenou Městským úřadem v D., o určení nezájmu matky o nezletilou, vedené u Okresního soudu v Příbrami pod sp. zn. 5 P 36/2008, o dovolání matky proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 23. dubna 2009, č.j. 24 Co 138/2009-113, takto:


Dovolání matky se odmítá.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění (§ 243c odst. 2 o.s.ř.):


Proti v záhlaví citovanému rozsudku Krajského soudu v Praze (dále již odvolací soud ), jímž byl změněn rozsudek Okresního soudu v Příbrami ze dne


4. února 2009, č.j. 5 P 36/2008-99, tak, že se určuje, že není třeba souhlasu matky L. S k osvojení nezletilé M. S., podala matka prostřednictvím advokáta dovolání.


Dovolání proti označenému rozsudku odvolacího soudu však není ve smyslu


§ 237 odst. 2 písm. b) o.s.ř. přípustné, neboť v posuzované věci nejde o případ omezení nebo zbavení rodičovské zodpovědnosti nebo pozastavení jejího výkonu, ani o případ nezrušitelného osvojení (k tomu srov. např. usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 15.8. 2001, sp. zn. 30 Cdo 1336/2001, in www.nsoud.cz); odvolací soud proto pochybil, poučil-li v napadeném rozsudku účastníky o přípustnosti dovolání.


Z vyložených důvodů proto Nejvyšší soud České republiky dovolání matky nezletilé podle § 243b odst. 5 věty první a § 218 písm. c) o.s.ř. odmítl.


O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto ve smyslu § 243b odst. 5 věty první,


§ 224 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř. per analogiam.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 20. listopadu 2009


JUDr. Karel Podolka, v. r.


předseda senátu