30 Cdo 4094/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 238 odst. 1 písm. d) o. s. ř. ve znění od 01.01.2013 do 31.12.201330 Cdo 4094/2013
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miroslavy Jirmanové, Ph.D., a soudců JUDr. Vladimíra Mikuška a JUDr. Lenky Dopitové v exekuční věci oprávněného Správní bytové družstvo Rozvoj, se sídlem v Praze 4, Jihlavská 1276/17, identifikační číslo osoby 00033006, zastoupeného JUDr. Irenou Malcovou, advokátkou se sídlem v Praze 8, Olštýnská 607/1, proti povinné MUDr. H. C. , zastoupené JUDr. Alenou Lněničkovou, advokátkou se sídlem v Praze 9, Jandova 208/8, pro 29 784,- Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 9 pod sp. zn. 74 Nc 404/2007, o dovolání povinné proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. 8. 2013, č. j. 64 Co 303/2013-278, takto:

Dovolání se odmítá.
Stručné odůvodnění (§ 243f odst. 3 o. s. ř.):
Odvolací soud v záhlaví označeným rozhodnutím potvrdil usnesení ze dne 18. 6. 2013, č. j. 74 Nc 404/2007-264, jímž obvodní soud zamítl návrh na zastavení exekuce na majetek povinné k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 29 784,- Kč s poplatkem z prodlení 2,5 promile denně od 26. 12. 2000 do zaplacení, nákladů předcházejícího řízení 815,- Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, které budou určeny v příkazu k úhradě nákladů exekuce. Povinná napadla usnesení odvolacího soudu dovoláním.
Nejvyšší soud dovolání projednal a rozhodl o něm podle zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 (srovnej čl. II bod 7. zákona č. 404/2012 Sb. a část první, čl. II, bod 2 zákona č. 293/2013 Sb.), dále jen o. s. ř. Dovolání není přípustné, protože směřuje proti výroku odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnuto o peněžitém plnění nepřevyšujícím 50.000,- Kč (§ 238 odst. 1 písm. d/ o. s. ř.). Nejvyšší soud tedy (aniž zkoumal splnění podmínky povinného zastoupení dovolatelky v dovolacím řízení) dovolání odmítl (§ 243c odst. 1 o. s. ř.).
O náhradě nákladů dovolacího řízení se rozhoduje ve zvláštním režimu (§ 87 a násl. zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti /exekuční řád/ a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. ledna 2014
JUDr. Miroslava Jirmanová, Ph.D.
předsedkyně senátu