30 Cdo 4094/2010
Datum rozhodnutí: 31.08.2011
Dotčené předpisy: § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
30 Cdo 4094/2010


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Ištvánka a soudců JUDr. Pavla Pavlíka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce J. P. , proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 424/16, o 210.000,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 41 C 424/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. 4. 2010, č. j. 30 Co 60/2010 74, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje . II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í:


V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 7. 9. 2009, č.j. 41 C 424/2008 44.
Proti rozsudku odvolacího soudu podal žalobce včasné dovolání. Plná moc udělená žalobcem v předchozím řízením advokátovi Mgr. Ivo Šotkovi, zanikla dnem právní moci rozhodnutí, kterým bylo toto řízení skončeno. Nejvyšší soud proto usnesením ze dne 18. 5. 2011, č. j. 30 Cdo 4094/2010-85, vyzval jak žalobce, tak i Mgr. I. Š., jenž dovolání žalobce sepsal, k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě patnácti dnů od doručení usnesení. Současně Nejvyšší soud oba vyzvané poučil, že nebude-li této výzvě vyhověno ve stanovené lhůtě, bude dovolací řízení zastaveno. Toto usnesení bylo Mgr. I. Š. doručeno dne 26. 5. 2011 a dovolateli téhož dne (srov. doručenky na č. l. 85).
Dle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z plné moci založené ve spise oprávnění Mgr. I. Š. pro zatupování žalobce v dovolacím řízení nevyplývá a jiné listiny, toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující, nebyly předloženy. Dovolatel ani Mgr. I. Š. tento nedostatek povinného zastoupení neodstranili, ač byli o procesních následcích nesplnění této podmínky poučeni.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 243c odst. 1 o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalované však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2, věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 4 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 31. srpna 2011

JUDr. František Ištvánek, v. r.
předseda senátu