30 Cdo 4085/2011
Datum rozhodnutí: 22.12.2011
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009, § 236 odst. 1 o. s. ř. ve znění od 01.07.2009
30 Cdo 4085/2011

U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D. a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci péče o nezletilé děti, M. S. , N. S. a A. S. , všichni bytem u matky, zastoupených Magistrátem města České Budějovice jako kolizním opatrovníkem, děti matky Ing. L. S., zastoupené JUDr. Milošem Ondruškou, Praha 8, Ústavní 92/9 jako obecným zmocněncem a otce Ing. J. S., o návrhu otce na obnovu řízení na úpravu poměrů pro dobu před a po rozvodu manželství, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích, pod sp.zn. 24 P 68/2009, o dovolání otce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. dubna 2011, č.j. 6 Nc 647/2011-308, takto:

Dovolací řízení se zastavuje.

O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Českých Budějovicích předložil Krajskému soudu v Českých Budějovicích jako soudu nadřízenému shora uvedenou věc k rozhodnutí o námitce podjatosti, vznesené otcem J. S. dne 5. 4. 2011, č.j. 24 P 68/2009-303 vůči předsedkyni senátu Okresního soudu v Českých Budějovicích JUDr. M. M.-F. Námitku podjatosti podal otec s odůvodněním, že soudkyně jeho návrhy v předcházejícím řízení ignoruje, rozhoduje podjatě, zabývá se pouze vyživovacími povinnosti prarodičů otce a nikoli matky či matčiných prarodičů, povýšenecky považuje žalobce za právně neschopného a zároveň rozhoduje feministicky a liknavě. V dané věci se soudkyně JUDr. M. M. F. dne 12. 4. 2011 vyjádřila, že k účastníkům nemá žádný vztah a necítí se podjatá.
Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením ze dne 18. dubna 2011, č.j. 6 Nc 647/2011- 308, rozhodl, že soudkyně Okresního soudu v Českých Budějovicích JUDr. M. M. F. není vyloučena z projednávání a rozhodování věci vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp.zn. 24 P 68/2009. V odůvodnění tohoto usnesení Krajský soud v Českých Budějovicích uvedl, že o případné podjatosti soudkyně nesvědčí žádná okolnost ve spise a obecné či subjektivní přesvědčení otce, které se však neopírá o konkrétní skutečnosti svědčící o podjatosti, je pro takový závěr nedostačující.
Proti tomuto usnesení, které nabylo právní moci dne 18. 5. 2011, podal otec (dále jen dovolatel ) dne 13. 5. 2011 dovolání. Dovolatel navrhl, aby Nejvyšší soud jako soud dovolací napadené usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. dubna 2011, č.j. 6 Nc 647/201-308, zrušil a vrátil věc Krajskému soud v Českých Budějovicích k dalšímu řízení.
Dovolání je mimořádným opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu (§ 236 odst. 1 o.s.ř.).
Pojem nadřízený soud , je-li použit občanským soudním řádem k určení věcné příslušnosti soudu, vychází z organizačních vztahů uvnitř soustavy soudů, nikoli ze vztahů instančních a s pojmem odvolací soud jej tudíž zaměňovat nelze (srovnej též stanovisko pléna Nejvyššího soudu z 27. června 1996, Plsn 1/96, uveřejněné ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek č. 8 ročník 1996 pod č. 48).
Rozhodl-li tedy Krajský soud v Českých Budějovicích svým usnesením jako soud nadřízený o návrhu na vyloučení soudkyně prvního soudu z důvodu podjatosti, nelze toto rozhodnutí zaměňovat s rozhodnutím odvolacího soudu.
Funkční příslušnost soudu pro projednání dovolání proti těmto rozhodnutím občanský soudní řád neupravuje. Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení (srovnej též usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31.7.1997, sp.zn. 2 Cdon 30/97 , uveřejněné pod pořadovým č. 112 časopisu Soudní judikatura, ročník I, číslo 14/1997).
Nejvyšší soud proto řízení, které touto vadou trpí, zastavil (§ 104 odst. 1 o.s.ř.).
O nákladech dovolacího řízení rozhodováno nebylo, neboť u soudu prvního stupně v době rozhodování dovolacího soudu probíhalo řízení o obnovu řízení ve věci sp. zn. 24 P 68/2009 o úpravu poměrů před a po rozvodu manželství.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. prosince 2011

JUDr. Pavel Pavlík, v. r.
předseda senátu