30 Cdo 4063/2009
Datum rozhodnutí: 07.10.2009
Dotčené předpisy:

30 Cdo 4063/2009


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Pavlíka a soudců JUDr. Karla Podolky a JUDr. Pavla Vrchy v právní věci F. F., proti žalovanému K. H., o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 23 C 90/2007, o dovolání žalobce proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 29. ledna 2009, č. j. 1 Co 324/2008-76, takto:


Dovolací řízení se zastavuje.


Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.


Stručné odůvodnění


(§ 243c odst. 2 o. s. ř.):


Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 29. ledna 2009, č. j. 1 Co 324/2008-76, potvrdil podle § 219 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ) usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 15. září 2008, č. j. 23 C 90/2007-63, jímž bylo odmítnuto podání žalobce ze dne 30. března 2007 podle § 43 odst. 2 o.s.ř., a kterým bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení. Současně rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.


Proti usnesení odvolacího soudu podal žalobce dovolání, aniž by byl při tomto úkonu zastoupen advokátem a nebylo ani prokázáno, že by měl právnické vzdělání. Soud prvního stupně jej proto usnesením ze dne 8. dubna 2009, č. j. 23 C 90/2007-85, doručeným žalobci dne 20. dubna 2009, vyzval, aby odstranil vady tohoto podání s tím, že má-li za to, že jsou u něj splněny podmínky pro osvobození od soudních poplatků, může se domáhat, aby mu bylo toto osvobození přiznáno a aby mu byl na náklady státu ustanovení zástupce. K provedení potřebných úkonů mu určil lhůtu deseti dnů


a upozornil jej, že soud podání odmítne, jestliže výzva bude bezvýsledná.


K žádosti žalobce Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 4. května 2009, č.j. 23 C 90/2007-109, žalobci nepřiznal osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a neustanovil mu ani zástupce (výrok II.). Přes tuto skutečnost žalobce do současné doby nedostatek povinného zastoupení neodstranil.


Podle § 241 o.s.ř. odst. 1 musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem (jestliže sám nemá právnické vzdělání). Notář může dovolatele zastupovat jen v rozsahu svého oprávnění stanoveného zvláštními právními předpisy.


Dovolací soud po té, co přihlédl k čl. II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, konstatuje, že vzhledem k tomu, že žalobce podal dovolání proti usnesení odvolacího soudu, aniž by při tomto úkonu byla zastoupen advokátem a aniž by doložil, že má právnické vzdělání, nebyl nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ustanovení § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. ani přes poučení odstraněn; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil.


Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení je odůvodněn ustanovením § 243b odst. 5 věta prvá o.s.ř. ve spojení s § 224 odst. 1, § 151 a § 146 odst. 2 věta první o.s.ř., když dovolatel sice procesně zavinil, že dovolací řízení muselo být zastaveno, avšak ostatním účastníkům v dovolacím řízení žádné náklady nevznikly.


Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 7. října 2009


JUDr. Pavel P a v l í k , v. r.


předseda senátu