30 Cdo 4043/2013
Datum rozhodnutí: 30.01.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř., § 241 o. s. ř.30 Cdo 4043/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Pavlem Pavlíkem v právní věci žalobkyně L. G., zastoupené Mgr. Miroslavem Burgetem, advokátem se sídlem v Prostějově, nám. T.G. Masaryka 11, proti žalovaným 1) L. G., a 2) JUDr. Z. G., zastoupenému Mgr. Miroslavem Krutinou, advokátem se sídlem v Praze, Vyšehradská 423/27, o ochranu osobnosti, vedené u Krajského soudu v Brně, pod sp. zn. 24 C 118/2011, o dovolání žalobkyně proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. června 2013, č.j. 1 Co 233/2013-124, takto:

Dovolací řízení se zastavuje .
Stručné odůvodnění
(§ 243f odst. 3 o.s.ř.):


Vrchní soud v Olomouci usnesením ze dne 27. června 2013, č.j. 1 Co 233/2013-124, potvrdil usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. května 2013, č.j. 24 C 118/2011-116, kterým nebylo přiznáno žalobkyni osvobození od soudních poplatků (výrok I.) a byla zamítnuta žádost žalobkyně o ustanovení zástupce (výrok II.).
Rozhodnutí odvolacího soudu bylo doručeno žalobkyni dne 2. srpna 2013 a téhož dne nabylo právní moci.
Proti rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci podala žalobkyně dne 8. srpna 2013 vlastnoručně sepsané dovolání. V něm pouze uvádí, že Krajský soud v Brně i Vrchní soud v Olomouci nedodržují usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, č.j. 30 Cdo 293/2013-99, a žádá v něm o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení.
Nejvyšší soud jako soud dovolací (§ 10a o.s.ř.) přihlédl k čl. II bodu 2. zákona č. 293/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, a vyšel tak ze znění tohoto procesního předpisu účinného do 31. prosince 2013. Nejprve se pak zabýval otázkou naplnění podmínek řízení.
Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř., není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Odstavec první citovaného ustanovení neplatí, je-li dovolatel fyzická osoba, která má právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o.s.ř.]. Tato podmínka se projevuje i v tom, že podle odstavce 4 téhož ustanovení dovolání fyzické osoby musí být též advokátem nebo notářem sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a) o.s.ř. Povinné zastoupení je zvláštní podmínkou dovolacího řízení týkající se dovolatele, jejíž nedostatek lze sice odstranit, avšak bez jejíhož splnění není možno vydat rozhodnutí, jímž se řízení končí. Podle § 104 odst. 2 o.s.ř., jde-li o nedostatek podmínky řízení, který lze odstranit, učiní k tomu soud vhodná opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Soud prvního stupně žalobkyni usnesením ze dne 15. srpna 2013, č.j. 24 C 118/2011-149, přiznal osvobození od soudních poplatků pro dovolací řízení a ustanovil jí k ochraně jejích zájmů advokáta Mgr. Miroslava Burgeta. Přes tuto skutečnost však nebylo dovolání ve lhůtě dvou měsíců od právní moci usnesení o ustanovení zástupce doplněno o údaje uvedené v § 241b odst. 3 o.s.ř. (ustanovení § 43 o.s.ř. přitom pro dovolací řízení neplatí - viz § 243b o.s.ř.), přičemž se tento zástupce ani s podaným dovoláním výslovně neztotožnil a zůstal zcela nečinný.
Z uvedeného plyne, že přes opatření provedená soudem prvního stupně dovolatelka nesplnila zákonem stanovenou podmínku dovolacího řízení ve smyslu § 241 odst. 1 věty první a odst. 4 o.s.ř. Dovolací soud proto řízení o dovolání zastavil (§ 241b odst. 2 část věty před středníkem a § 104 odst. 2 věta třetí o.s.ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. ledna 2014

JUDr. Pavel Pavlík
předseda senátu