30 Cdo 404/2013
Datum rozhodnutí: 26.11.2013
Dotčené předpisy: § 241b odst. 2 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.30 Cdo 404/2013


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Simona a soudců JUDr. Františka Ištvánka a JUDr. Lubomíra Ptáčka, Ph.D., ve věci žalobce B. V., proti žalované České republice Ministerstvu spravedlnosti, se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení částky 553.600,- Kč, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 18 C 325/2006, o dovolání žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. 5. 2010, č. j. 17 Co 508/2009-93, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í:

V záhlaví uvedeným rozsudkem potvrdil Městský soud v Praze (dále jen odvolací soud rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 2 (dále jen soud prvního stupně ) ze dne 19. 3. 2009, č. j. 18 C 325/2006-67, ohledně částky 500.000,- Kč a zrušil jej ohledně částky 53.600,- Kč.
Proti rozsudku odvolacího soudu, stejně tak soudu prvního stupně, podal žalobce včasné dovolání. Při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem. Návrh žalobce na ustanovení zástupce ze dne 29. 6. 2010 soud prvního stupně zamítl usnesením ze dne 14. 1. 2011, č. j. 18 C 325/2006-110, potvrzeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 11. 1. 2011, č. j. 17 Co 144/2011-121. Usnesením ze dne 24. 10. 2012, č. j. 18 C 325/2006 - 134a, doručeným žalobci dne 1. 11. 2012, byl žalobce soudem prvního stupně vyzván k odstranění nedostatku povinného zastoupení ve lhůtě dvaceti dnů od doručení usnesení. Žalobce ve lhůtě nedostatek povinného zastoupení neodstranil.
Nejvyšší soud jakožto soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) v dovolacím řízení postupoval a o dovolání rozhodl podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. 12. 2012 (srov. článek II bod 7. přechodných ustanovení zákona č. 404/2012, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony), dále jen o. s. ř. . Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení neodstranil, ač byl o procesních následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat - s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje - rozhodnutí, kterým se řízení končí, a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud dovolací řízení podle § 104 odst. 2 a § 241b odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, ostatním účastníkům ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá pak žádný z nich právo.
Proti tomuto usnesení nejsou přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 26. listopadu 2013

JUDr. Pavel Simon
předseda senátu